04/11/15

הארכת מינוי ועדת ההיגוי המייעצת לות"ת בנושא קידום שיתוף הפעולה עם הודו וסין

במסגרת התכנית לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו שאושרה בות"ת ב-13/12/2011 וב-4/1/2012, ובהמשך להקמת וועדת ההיגוי ליישום התכנית לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו שאושרה בות"ת ב-31/10/2012 מחליטה ות"ת לאשר הארכת מינויים של חברי וועדת ההיגוי עד לתאריך 29.2.2016.

להלן הרכב  הוועדה  (כפי שהוא מאז פברואר 2015):

ד"ר ליהי יריב-לאור, החוג ללימודי אסיה, האוניברסיטה העברית (יו"ר הוועדה)

פרופ' משה משה, פרופסור אמריטוס, המחלקה לפיסיקה, הטכניון

פרופ' עזרי טרזי, עיצוב תעשייתי, בצלאל, חבר מל"ג

פרופ' לב שמר, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב