13/07/16

הארכת פעילות מרכז מחקר לתחליפי דלקים בתחבורה

בהמשך להחלטת הממשלה מיום 7.2.2010 בדבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה, ובהמשך להמלצת ובקשת המנהלת לתחליפי דלקים להמשך תקצוב פעילות מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית (INREP-1), ובהמשך להחלטת הממשלה מיום 26 בינואר 2011, ות"ת מחליטה:

  1. לאשר את מימון הארכת פעילות המרכז בשנת תשע"ז בכפוף להגשת חוות הדעת המדעית של הוועדה המדעית הבינלאומית של המרכז – (להלן: Board) כמפורט בסעיפים א ו- ב להלן:

א. הוועדה המדעית הבינלאומית של המרכז (Board) תעביר לות"ת עד פתיחת שנה"ל תשע"ז, חוות דעת מדעית המסכמת את פעילות המרכז בין השנים תשע"ב – תשע"ו.

ב. הוועדה המדעית הבינלאומית של המרכז (Board) תעביר לות"ת חוות דעת באשר להצעת המחקר שהגיש המרכז לשנים תשע"ז – תשפ"א והמלצתה להמשך תמיכה תקציבית.

  1. המשך מימון המרכז על ידי ות"ת בשנים תשע"ח – תשפ"א, מותנה ביישום סעיף א' דלעיל:
  • במהלך תשע"ז תמנה ות"ת סוקר/ים לכל תקופת מימון הפעילות על ידה במרכז.

תפקידי הסוקר/ים הם:

  1. להעריך את פעילותו המדעית של המרכז בחמש השנים הקודמות (INREP1) בהתבסס על חוות הדעת המדעית שהכין ה – Board.
  2. להעריך את תכנית המחקר החמש שנתית שהציע המרכז לשנים תשע"ז-תשפ"א, ולהמליץ לות"ת על המשך תמיכה תקציבית לארבע שנים נוספות (תשע"ח – תשפ"א).
  • להעריך וללוות מדעית את המרכז במסגרת תקופת מימון ות"ת. בנוסף, יתאפשר לסוקר/ים להציע התאמות בתקצוב המרכז, אשר במידת הצורך, יתבצעו בתיאום בין הצוות המקצועי של ות"ת לבין המנהל המדעי של המרכז.
  1. לאחר שיתקיימו כל התנאים בסעיף 2 לעיל, ובתנאי שהסוקר/ים המליצו על המשך התמיכה התקציבית במרכז, מאשרת ותת את המשך התמיכה התקציבית במרכז לארבע שנים נוספות (תשע"ח-תשפ"א), להלן

 

החלטת ותת

הפריסה התקציבית המאושרת לתכנית, כולל מקורות המימון, במיליוני ש"ח:

  • השתתפות ות"ת בתקציב המרכז לשנים תשע"ז-תשפ"א תסתכם עד לסך של 22.5 מיליון ש"ח, המותנה בהשתתפות מקבילה (ביחס של 1:1) של משרד רוה"מ עד לסך של 22.5 מיליון ש"ח.
  • התקציב לשנה העוקבת יובא מידי שנה לאישור ות"ת במסגרת אישור התקציב השנתי.

השתתפות ות"ת בתקציב כאמור לעיל היא בתנאי שהמוסדות להשכלה גבוהה השותפים במרכז ישתתפו בשיעור שלא יפחת מ-20% מהתקציב הכולל.