30/01/18

הארכת פעילות תוכניות קרנות המחקר המשותפות עם הודו וסינגפור

בהמשך ליישום התכנית המקיפה של ות"ת לפיתוח הקשרים האקדמיים עם אסיה שאושרה בשנה"ל תשע"ג (2012/2013) שבמסגרתה הוקמו שלוש קרנות משותפות בין הקרן הלאומית למדע לבין מדינות סין, הודו וסינגפור, ובמסגרת הפעילות של ות"ת לקידום קשרי מחקר בינלאומיים בתכנית הרב שנתית ולאחר תהליך הערכה ומשוב וסקירה בעניין זה שהובאה בפניה, דנה ות"ת ביום 30.1.18 בתוכניות קרנות המחקר המשותפות עם הודו וסינגפור והיא מחליטה כדלקמן:

1. לאשר הארכת פעילותן של שתי הקרנות המשותפות של הקרן הלאומית למדע עם הודו ועם סינגפור לשלושה מחזורים נוספים, בכפוף להשתתפותם המקבילה של הגופים השותפים בהודו ובסינגפור כדלקמן:

א.   הארכת הפעילות עם הקרן ישראל-הודו בין השנים תש"פ-תשפ"ב וזאת במתכונת הנוכחית של: כל מענק ימומן לשלוש שנים בסכום של עד 180,000 דולר לכל צד למחקר תיאורטי ועד 300,000 דולר לכל צד למחקר ניסויי. כמו כן, ינתן מענק תשתית חד פעמי של 50,000 דולר גם ניתן לכל צד לפי הצורך. התקציב הכולל לקרן ישראל-הודו לצד הישראלי יעמוד על כ-45 מיליון שקלים בפריסה על פני חמש שנים בין השנים תש"פ-תשפ"ד.

ב.    הארכת הפעילות עם הקרן ישראל-סינגפור בין השנים תשע"ט-תשפ"א וזאת במתכנת הנוכחית של: כל מענק ימומן לשלוש שנים בסכום של עד 180,000 דולר לכל צד למחקר תיאורטי ועד 300,000 דולר לכל צד למחקר ניסויי. כמו כן, ינתן מענק תשתית חד פעמי של 40,000 דולר גם ניתן לכל צד לפי הצורך. התקציב הכולל לקרן ישראל-סינגפור לצד הישראלי יעמוד על כ-27 מיליון שקלים בפריסה על פני חמש שנים בין השנים תשע"ט-תשפ"ג.

ג.   הארכת הפעילות תתבצע בהתאם למתכונת פעילותן של הקרנות שאושרה בהחלטות ות"ת הקודמות. במידת הצורך יובא ההסכם לאישור ות"ת.

2. לרשום בפניה כי בקרוב תובא לדיון הצעה לקידום קשרי מחקר בינלאומיים בתכנית הרב שנתית.