15/03/17

הארכת קרן המחקר המשותפת לסין וישראל

  1. כחלק מהמאמצים הממשלתיים להידוק היחסים בין ישראל למדינות מזרח אסיה והודו ולאור רצון ות"ת בקידום שיתופי פעולה אקדמיים בינ"ל, החלה ות"ת, בתיאום עם משרד האוצר ומשרד החוץ, משנה"ל תשע"ג (2012/2013), ביישום תכנית מקיפה לטובת פיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו.
  2. במסגרת תכנית זו, הגיעה ות"ת, יחד עם משרד האוצר והקרן הלאומית למדעים להסכם לפיו הקרן הלאומית למדע (ISF) והקרן הסינית הלאומית למדעי הטבעNSFC – the National) Natural Science Foundation of China) ישתפו פעולה בנוגע לתכנית מחקרים משותפת לחוקרים ישראלים וסינים (להלן "ההסכם"). ההסכם מיום 21.12.2011 מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו. יצויין כי התכנית מומנה במשותף ע"י משרד האוצר וות"ת כתוספת לסיכום בדבר התכנית הרב שנתית לשנים תשע"א-תשע"ו.
  3. בהתאם להסכם, נחתם ביום 27/28.3.2012 מסמך הבנות בין ה-ISF לבין ה-NSFC ובו סיכמו הצדדים על קידום ומימון מחקרים מדעיים משותפים וסדנאות מחקר בין שתי המדינות (להלן "התכנית").
  4. התכנית כללה הפעלת 5 מחזורי מימון למענקי מחקר לתקופה של עד 5 שנים כאשר מדי 3 שנים תיערך הערכה מחדש. מימון מענקי המחקר נעשה בחלוקה שווה בין הצד הישראלי לבין הצד הסיני, כך שתקרת תקציב התכנית בכל צד מוגבלת בהפעלה מלאה בעד 10 מיליוני $ בשנה. בהתאם לתנאי התכנית, הצעות המחקר המוגשות לקרן משותפות לחוקר ישראלי ולחוקר סיני.
  5. בהתבסס על מסמך 4041 שהובא בפניה, מחליטה ות"ת לאשר את הארכת פעילות התכנית, בהתאם למתכונת פעילותה הנוכחית כדלקמן:
  • א. ארבעה מחזורי מימון חדשים למענקי מחקר, שיפתחו בשנים תשע"ט-תשפ"ב לתקופה של עד שלוש שנים למענק בהיקף של עד 100 אלפי $ לשנה לחוקר לכל צד, ולסדנאות משותפות.
  • ב. מימון סך מענקי הקרן ייעשה בחלוקה שווה בין הצד הישראלי לבין הצד הסיני.
  • ג. הצעות המחקר אשר יוגשו במסגרת התכנית יהיו משותפות לחוקר ישראלי ולחוקר סיני.

תישמר תקרת תקציב התכנית הנוכחית (עבור הצד הישראלי) והיא תעמוד על עד 10 מיליוני $ בשנה. הפעילות בארבעת המחזורים החדשים תיפרס על פני 6 שנים: תשע"ט-תשפ"ד. המקורות יילקחו מתקציב התכנית הרב-שנתית לקרנות מחקר בינ"ל.