06/03/18

הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) למגזר החרדי

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת מיום 5.3.2018 בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 4.3.2018. בהמשך להחלטת מל"ג מיום 18.11.2014, דנה ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית בשאלת המשך הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה מ"מורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במגזר החרדי והמליצה על הארכת תוקף האישור. לאחר שדנה במכלול החומר בנושא ובהמשך למדיניות הרב שנתית של המל"ג לשנים תשע"ז-תשפ"ב בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, לפיה, בין היתר, תוכניות הכשרה להוראה הן בעלות חשיבות לאומית עבור האוכלוסייה החרדית, החליטה מל"ג כלהלן:

  1. לאשר להמשיך לקיים תוכניות השלמה קיימות לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) למגזר החרדי.
  2. תנאי קבלה לתוכניות הלימודים הנם בהתאם לתנאי הקבלה הנהוגים במכללות האקדמיות לחינוך ובתיאום עם משרד החינוך.
  3. על מנת לעודד סטודנטים להירשם לתוכניות לימודים (מלאות) ארבע שנתיות לתואר "בוגר בהוראה", החל משנה"ל תשע"ט סטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת בתוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במגזר החרדי יהיה זכאי ל-60% מלגה ביחס לסטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת לתואר מלא. היחס האמור רלוונטי גם עבור תקצוב המוסדות ברכיבים התוספתיים, אופן החלת כלל זה עבור תקצוב המוסדות יוסדר לקראת שנה"ל תשע"ט ויובא להחלטה בות"ת.
  4. בהתאם למדיניות המל"ג להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית לתוכנית החומש הבאה, יוחלט אז אם להמשיך לקיים תוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה" במגזר החרדי גם לאחר סיום התוכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב.