16/10/18

הארכת תוקף האישור לקיום לימודי השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) – עדכון החלטת המל"ג מיום 6.3.2018

בהמשך להחלטת מל"ג שהתקבלה ביום 6.3.2018 בנושא הארכת התוקף לקיומן של תוכניות השלמה ממורה מוסמך בכיר לתואר "בוגר בהוראה", בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך והוראה מיום 16.10.2018 והחליטה לעדכן את החלטתה כלהלן:

  1. תוכניות ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" ל"גננות ומורים מוסמכים בכירים" נועדו לתת מענה קונקרטי (עידוד אקדמיזציה), תחום בזמן, לדור מסוים של גננות ומורים מוסמכים בכירים, שלמד בעבר בסמינרים להוראה תלת שנתיים לא-אקדמיים. הן לא נועדו להתקיים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן. כמו כן וככלל, מל"ג מחייבת הפעלת פיקוח אקדמי ישיר על תכניו האקדמיים של כל תואר אקדמי בו היא מכירה. תוכניות השלמה בתחומים שונים, לרבות לתואר "בוגר בהוראה", מהוות חריג מהכלל: היקף הלימודים בהן מצומצם וחלק מתוכניהן אינו נמצא בפיקוח ישיר של מל"ג.
  2. יחד עם זאת ובעקבות פניית משרד החינוך, לפיה ממשיכם להתקיים סמינרים תלת-שנתיים ללימודי "מורה מוסמך בכיר", ואשר חלק גדול מהלומדים בהם החלו לימודיהם במסגרות אלה בהסתמך על האפשרות להתקבל לתוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה", מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך עד סוף התוכנית הרב-שנתית (דהיינו עד סוף שנה"ל תשפ"ב) את התוקף לקיום לימודי השלמה "ממורה מוסמך בכיר" לתואר "בוגר בהוראה", כך שכל מי שלומד כיום לתעודת "מורה מוסך בכיר" או שסיים לימודים כאמור, יוכל להתקבל לתוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה", ובלבד שלימודי ההשלמה יעמדו בכל החלטות המל"ג ומדיניותה בנושאים שונים.
  3. לקראת התוכנית הרב שנתית הבאה, תחליט המל"ג האם להמשיך לקיים תוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה".

על מנת לעודד סטודנטים להירשם לתוכניות לימודים (מלאות) ארבע שנתיות לתואר "בוגר בהוראה", החל משנה"ל תשע"ט סטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת בתוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במגזר החרדי יהיה זכאי ל-60% מלגה ביחס לסטודנט/ית חרדי/ת הלומד/ת לתואר מלא.