16/09/14

הארכת תוקף ההיתר של המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה, אורט הרמלין נתניה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הוועדה העליונה להסמכה הכרה ורישוי בנושא הארכת ההיתר של המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה, אורט הרמלין נתניה, והיא החליטה כלהלן:

להאריך טכנית את תוקף ההיתר שהוענק למכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה, אורט הרמלין נתניה עד ליום 1.2.2015, כדי לאפשר לצוות המקצועי של ות"ת-מל"ג לבחון את המשך פעילותו של המוסד ולגבש הצעת החלטה בנושא לפני פתיחת ההרשמה לסטודנטים חדשים נוספים למוסד, וזאת בכפוף לאישור הות"ת בהתאם לסמכויותיה.