08/07/20

הארכת תכנית ות"ת לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה במוסדות שבתקצוב ות"ת – לשנה"ל תשפ"א – תשפ"ב – מסמך מס' 4737

בישיבתה ביום 8.7.2020 דנה ות"ת בהארכת  התכנית לעידוד מעורבות אקדמיה בקהילה במוסדות שבתקצוב ות"ת – לשנה"ל  תשפ"א ולשנה"ל תשפ"ב.

בהמשך לקול הקורא שפרסמה ות"ת להגשת תכניות למעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה לשנה"ל תשע"ח -תשע"ט ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 10.7.2019 בדבר הארכת התכנית למוסדות אשר זכו בקול הקורא ובהתאם להוראות הקול הקורא לשנה"ל תש"פ,  ומאחר שטרם הסתיימה הבחינה המחודשת של התכנית ונראה כי הממצאים והתוצאות יהיו רק לקראת התכנית הרב-שנתית הבאה, מחליטה ות"ת:

  1.  להאריך את התמיכה במוסדות שזכו בתכנית הקיימת בשנתיים נוספות, תשפ"א – תשפ"ב. זאת בהתאם להוראות הקול הקורא, ועל מנת שלא לפגוע בפעילות המתקיימת במוסדות שזכו בקול הקורא. הוראות הקול הקורא "למעורבות אקדמיה בקהילה לשנה"ל תשע"ח-תשע"ט" יחולו על הקורסים/הפרויקטים שזכו בקול הקורא גם בשנה"ל תשפ"א – תשפ"ב והוא מצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה. חלוקת התקציב הינה בהתאם למפתח התקצוב המופיע בקול הקורא, למעט בסעיף קורסים אקדמיים חברתיים משלבי עשייה, עבורם בהמלצת ועדת ההיגוי של ות"ת למעורבות אקדמיה בקהילה, מוצע לשנות את מודל התקצוב כך שבמסגרת התקציב שנקבע במקור לקורס אחד בסך 40,000 ₪ ניתן יהיה, עבור מוסדות המעוניינים בכך, לאשר לצרכי תקצוב מספר גדול יותר של קורסים, בכפוף לכך שתישמר מסגרת התקציב המאושרת לכל מוסד עבור קורסים משלבי עשייה.
  2.  התקציב לנושא זה יהיה בדומה לתקציב שהוקצה בשנה"ל תש"פ ויעמוד על כ- 12,240 אש"ח לשנה.
  3.  חלוקת התקציב הינה בהתאם למפתח התקצוב המופיע בקול הקורא כדלהלן.

תקציב ות"ת המשוער לשנה"ל תשע"ח (מותנה באישור תקציב ות"ת לתשע"ז) שיופנה לתחום מעורבות אקדמיה וסטודנטים בקהילה יעמוד על  כ – 11,600 אש"ח, ומיועד לפעילויות הבאות:

כ- 5,500 אש"ח לטובת פרויקטי דגל;

כ- 4,500 אש"ח לטובת קורסים אקדמיים משלבי עשייה (מתוכם כ-800 אש"ח לטובת קורסים ייעודים לסטודנטים מהמגזר הערבי);

כ- 1,400  אש"ח לטובת פרויקטים רוחביים.

כ- 150 אש"ח לסטודנטים ולמוסד מצטיינים.

כ- 50 אש"ח למחקרים בתחום המעורבות חברתית.

תוצאות הצבעה

6  בעד –פה אחד