26/02/20

הארכת תכנית ות"ת לתמיכה בפיתוח הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה לשנים תשפ"א-תשפ"ב

בישיבתה ביום 26.2.20 דנה ות"ת בהארכת התוכנית לתמיכה בפיתוח הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה לשנים תשפ"א-תשפ"ב, זאת בהמשך למדיניות   מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בתכנית הרב שנתית (תשע"ז-תשפ"ב), ובהמשך להחלטות ות"ת מיום 21.2.2018 ו-21.3.2018, שבמסגרתן אושרו תכניות לשני מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות בהשכלה גבוהה: (א) מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות למוסדות אשר החלו בפעילות בינלאומית באופן משמעותי (ב) מודל צמיחה למוסדות אשר נושא הבינלאומית נמצא בראשית דרכו, ולאחר תהליך הערכה ומשוב חיובי בנוגע להשפעת שני מסלולי התמיכה על קידום הבינלאומיות במוסדות, מחליטה ות"ת להאריך את התכניות בשני מסלולי התמיכה בשנים תשפ"א ותשפ"ב על בסיס אותם תנאים וקריטריונים המפורטים בהחלטותיה מיום 21.2.2018 ומיום 21.3.2018, בכפוף לשינויים הבאים:

1. הוספת תנאים לקבלת התקציב למודל התפוקות ומודל הצמיחה:

על מנת לעקוב אחרי התקדמות המוסדות ולהעריך את תכנית הבינלאומיות הן ברמה המוסדית והן ברמה הלאומית, קבלת התקציב בשני מסלולי התמיכה תהיה מותנית בעמידת המוסדות בדרישות הבאות:

א. פיתוח מערכת לאיסוף נתונים אודות הפעילות הבינלאומית של המוסד

ב. פיתוח מערכת למדידה והערכה של תכנית הבינלאומיות של המוסד

2. על המוסדות במודל התפוקות לייעל את הקשר והטיפול בסטודנטים ובבוגרים בינלאומיים ובכך להפיק את המירב מהמודל. לשם כך, עליהם לעמוד, בנוסף לסעיף 1, גם בתנאים הבאים:

א. הקמת מערכות לאיתור ושמירה על קשר עם סטודנטים ופוסט-דוקטורטים בינלאומיים ששהו במוסד

ב. הקמת מערכות מחשוב מותאמות לסטודנטים בינלאומיים

3. תקצוב מודל הצמיחה יעודכן כדלקמן:

א. תינתן למוסדות גמישות ניהולית על מנת לקדם את יעדיהם לבינלאומיות בצורה יותר יעילה. לשם כך, לכל מוסד תועמד מסגרת תקציב מקסימאלית הכוללת מספר שימושים מורשים לקידום בינלאומיות בקטגוריות הבאות: (א) בניית תשתיות מוסדיות בהיבט הבינלאומי, (ב) הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים, (ג) פיתוח שת"פ מול מוסדות בחו"ל, (ד) ניידות סטודנטים וסגל.

ב. על המוסדות להגיש תכנית מפורטת לשימוש בתקציב.

ג. בניגוד למודל הצמיחה המקורי, שבמסגרתו המוסדות קיבלו תקציב קבוע בכל קטגוריה הכולל מספר שימושים מורשים ולא היו רשאים להסיט תקציבים בין הקטגוריות ללא אישור ממל"ג/ות"ת, ועל מנת לאפשר יותר גמישות למוסדות ביישום תכניותיהן לקידום בינלאומיות, המוסדות יהיו רשאים להסיט תקציבים בין השימושים שאושרו ללא צורך באישור מראש.

גובה התקציב שיינתן לכל מוסד במסגרת המודל ירד מ-1.2 מלש"ח ל-0.8 מלש"ח לשנים תשפ"א ותשפ"ב, לאור החלטת ות"ת מיום ד. 29.01.2020 שבמסגרתה נקבע כי המוסדות יקבלו תקציב לקידום נושא האנגלית באותן השנים (נושא שהיה מתוקצב בתחילה במסגרת מודל הצמיחה).

ה. תינתן תוספת תקציבית לטובת פרויקטים לקידום שיתוף פעולה בין-מוסדי. התקציב לכל פרויקט יעמוד על 0.5 מלש"ח לשנים תשפ"א ותשפ"ב ויחולק באופן תחרותי על בסיס הצעות המוסדות שייבחנו ע"י ועדת שיפוט אשר תוקם לצורך זה. תכנית מפורטת הכוללת את הקריטריונים לשיפוט והרכב ועדת השיפוט תובא בהמשך לאישור ות"ת.

גובה התקציב למודל התפוקות יעמוד על 40 מלש"ח בשנה ובסה"כ 80 מלש"ח לשנים תשפ"א ותשפ"ב. גובה התקציב למודל הצמיחה יעמוד על 18 מלש"ח לשנים תשפ"א ותשפ"ב.