11/12/18

הארכת תקופת ה"אוטונומיה" לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה – עדכון החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס' 377/13) מיום 6.3.2018

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018), לאחר שדנה בהמלצת הוועדה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 11.12.2018 ובהמלצת ות"ת מיום 28.11.2018, ולאחר שקיימה דיון בנושא, החליטה מל"ג לאשר כי במסגרת המתווה להארכת האוטונומיה לפתיחת תוכניות לתואר שני – מוסדות אשר לגביהם קיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית, יתאפשר לדרוש מהם נספח תקציבי לכל תכנית לימודים (כמקובל בתואר ראשון) לבדיקת הצוות המקצועי טרם פתיחתן, ובמידת הצורך, יובאו לות"ת.

לפיכך תתווסף בסופו של סעיף ד'5 בהחלטה הערת שוליים בנוסח הבא:

"מוסדות אשר לגביהם קיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית, יתאפשר לדרוש מהם נספח תקציבי לכל תכנית לימודים (כמקובל בתואר ראשון) לבדיקת הצוות המקצועי טרם פתיחתן, ובמידת הצורך, יובאו לות"ת."