28/11/17

הארכת תקופת "נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג"

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, והחליטה  להאריך את תקופת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג עד ליום 28.2.2018.