06/02/18

הארכת תקופת "נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג"

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה, והחליטה להאריך את תקופת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג עד ליום 31.5.2018.