20/06/17

הבהרה בדבר סוגיות העולות מיישום החלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בעניין דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הסמכה והכרה אשר דנה בסוגיות העולות מיישום החלטת מל"ג מיום 27.10.2015 בעניין דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

המל"ג מחליטה לחדד ולהבהיר מספר נקודות בסעיפים הבאים מתוך ההחלטה בעניין דו"ח ועדת גרונאו:

  1. "לא תתקיים תוכנית "מיוחדת" בתחום (בנושא) שבו לא קיימת תוכנית מתוקצבת רגילה" (סעיף 1ד' בהחלטה המקורית).

הבהרות:

א.         תתקיים זהות מלאה בין התוכנית המיוחדת לתוכנית הרגילה בשם התוכנית וגם בתעודה אשר ניתנת לסטודנט לרבות תוכניות מנהלים ו/או תוכניות לבכירים.

ב.         לא יתאפשר קיום תוכנית מיוחדת אשר מהווה צירוף של תוכניות רגילות נפרדות אם למוסד אין הסמכה לתוכנית רגילה דומה.

  1. "תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין התוכניות המיוחדות לבין התוכניות הרגילות במוסד" (סעיף 1ה' בהחלטה המקורית).

הבהרות:

א.         סבר הצוות המקצועי במל"ג כי אין זהות מהותית בתוכן בין התוכנית המיוחדת לתוכנית הרגילה, יפנה ליו"ר ועדת המשנה התחומית הרלוונטית במל"ג. השאלה תיבחן ע"י יו"ר הועדה, או על ידי חבר בועדה או יועבר לסוקר/ים שיבדקו קיומה של זהות כאמור.

ב.         מוסד שידרוש ניסיון מקצועי ו/או ניהולי לתוכנית מיוחדת באופן המשנה את תנאי הקבלה לתוכנית, יידרש לאפשר זאת גם בתוכנית הרגילה באופן דומה.

  1. "התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה, ורק הוא, ובכלל זה: *) נושא התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, והסגל האקדמי. *) קבלת סטודנטים
    *) והעסקת הסגל האקדמי. לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים / גופים שאינם המוסד עצמו.

תאגידים\ גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה, יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות (שיווק התוכנית, פרסומה, פניה לקהלי יעד, וכ"ו). הגוף החיצוני יעמוד בכללי הרגולציה של ות"ת בשקיפות מלאה (וכן יגיש תצהיר על כך), כאשר כלל הפעילות הכספית בו, תימצא בתוך הדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה, אשר יועברו לות"ת. למען הסר ספק, גופים אלה לא יוכלו להעסיק את הסגל הדרוש לתוכניות אלה" (סעיף 1י' בהחלטה המקורית).

הבהרות:

א.         נושא זה נוגע לתוכניות הייעודיות ולא לתוכניות החוץ תקציביות. המל"ג רואה במוסדות להשכלה גבוהה את הגורם האחראי הבלעדי לתכנים האקדמיים בתוכניות הייעודיות, לרבות קביעת הרמה האקדמית, הסילבוסים ומינוי הסגל האקדמי. לגוף המזמין לא תהיה כל מעורבות באף אחד מהנושאים הנ"ל.

ב.         על המוסדות להציג בפני מל"ג/ות"ת את כלל ההסכמים אשר נחתמו מול גופים מזמינים בקשר לתוכניות הייעודיות.

ג.          ההסכמים יעברו בחינה של הלשכה המשפטית של מל"ג/ות"ת ואם יתגלה חשש להתערבות בניגוד לסעיף המצוין בהחלטה, המוסד יידרש בשינוי ההסכם עם הגורם המזמין.

הבהרה זו חלה רק על הנושאים שנסקרו לעיל. היא אינה משנה מרכיבים אחרים במתווה דו"ח ועדת גרונאו אשר נקבעו בהחלטת המל"ג מיום 27.10.2015.