29/05/18

הבהרה בנוגע להחלטת מל"ג מיום 20.6.2017 בעניין דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות המתוקצבים

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מישיבתה מיום 17.5.2018 בדבר תיקון החלטת מל"ג מיום 20.6.2017 בנושא סוגיות העולות מיישום החלטת מל"ג בעניין דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, והיא מחליטה  לבצע תיקון בסעיף 3 בהחלטה כדלקמן:

להסיר מסעיף 3.א. את המשפט "נושא זה נוגע לתוכניות הייעודיות ולא לתוכניות החוץ תקציביות".

הנוסח המעודכן של סעיף 3 במלואו:

  1. "התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה, ורק הוא, ובכלל זה: *) נושא התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, והסגל האקדמי. *) קבלת סטודנטים
    *) והעסקת הסגל האקדמי. לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים / גופים שאינם המוסד עצמו.

תאגידים\ גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה, יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות (שיווק התוכנית, פרסומה, פניה לקהלי יעד, וכ"ו). הגוף החיצוני יעמוד בכללי הרגולציה של ות"ת בשקיפות מלאה (וכן יגיש תצהיר על כך), כאשר כלל הפעילות הכספית בו, תימצא בתוך הדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה, אשר יועברו לות"ת. למען הסר ספק, גופים אלה לא יוכלו להעסיק את הסגל הדרוש לתוכניות אלה" (סעיף 1י' בהחלטה המקורית).

הבהרות:

א.         המל"ג רואה במוסדות להשכלה גבוהה את הגורם האחראי הבלעדי לתכנים האקדמיים בתוכניות הייעודיות, לרבות קביעת הרמה האקדמית, הסילבוסים ומינוי הסגל האקדמי. לגוף המזמין לא תהיה כל מעורבות באף אחד מהנושאים הנ"ל.

ב.         על המוסדות להציג בפני מל"ג/ות"ת את כלל ההסכמים אשר נחתמו מול גופים מזמינים בקשר לתוכניות הייעודיות.

ג.          ההסכמים יעברו בחינה של הלשכה המשפטית של מל"ג/ות"ת ואם יתגלה חשש להתערבות בניגוד לסעיף המצוין בהחלטה, המוסד יידרש בשינוי ההסכם עם הגורם המזמין.

ד.         למען הסר ספק, העסקת הסגל האקדמי בתוכניות המיוחדות (ייעודיות וחוץ תקציביות) לא תהיה באמצעות תאגידים/גופים שאינם המוסד עצמו.