26/05/20

הבהרה בעניין מתכונת תארים כפולים בהתאם לאמור בהחלטת המל"ג מיום 10.6.2014 שעודכנה בהחלטת המל"ג מיום 18.6.2019 בדבר הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה, והחליטה כלהלן:

  1. תוכנית לימודים לתואר ראשון שלבוגריה מוענקים שני תארים אקדמיים (תואר כפול) מוסדרת כיום בהחלטת המועצה מיום 18.6.2019 בנושא סוגי התוכניות לתואר ראשון.
  2. בסעיף 2 בהחלטה נקבע כי "במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה בין שתי התוכניות, ניתן להפחית עד רבע מהנ"ז בכל אחת מהתוכניות בגין הקורסים החופפים" וכי "תוכנית לתואר כפול יכולה להתקיים כאשר למוסד יש הסמכה להעניק כל אחד משני התארים במתכונת חד-חוגית, ומשמעותה כי הבוגר הינו בעל תואר אקדמי חד-חוגי בכל אחד משני התחומים".
  3. לאור פניות של מוסדות לגבי סעיף 2 בהחלטה, המועצה להשכלה גבוהה מבקשת, למען הסר ספק, להבהיר ולחדד, כמפורט להלן:

א.         ההפחתה בהיקף הלימודים עבור כל תואר בהיקף של 25% מתוכנית הלימודים לאותו תואר מותרת רק ב"מקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה בין שתי התוכניות" שאז "ניתן להפחית עד רבע מהנ"ז בכל אחת מהתוכניות בשל קורסים חופפים". בהיעדר חפיפה שכזו, לא ניתן להפחית מהיקף הלימודים.

ב.         תוכנית לימודים לתואר ראשון כפול במתכונת האמורה תתאפשר רק עבור שני תארים ראשונים חד-חוגיים. לא תתאפשר פתיחת תוכנית לתואר ראשון כפול המורכבת מתואר חד חוגי יחד עם תואר המורכב משתי תוכניות דו חוגיות נוספות.

  1. מוסד שפעל שלא בהתאם למובהר בהחלטה זו, יפעל לתיקון התוכניות הרלוונטיות באופן שההחלטה תיושם במלואה לא יאוחר מתחילת שנה"ל תשפ"ב. מוסד כאמור ידווח למל"ג עד סוף סמסטר א' תשפ"א על ביצוע מלוא ההתאמות הנדרשות בתוכניות אלו (לרבות תוספת נ"ז במקרה הצורך) על מנת להתאימן לתנאי ההחלטה המפורטים לעיל.