30/06/15

הבהרות לגבי הנוהל לאישור פתיחה וקיום של תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה

החלטת המועצה להשכלה גבוהה (החלטה מס' 1214/12 – יוני 2015): הבהרות לגבי הנוהל לאישור פתיחה וקיום של תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה (החלטת מל"ג מיום 10.9.2013)

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להכרה, הסמכה ורישוי ומחליטה לכלול את ההבהרות הבאות ב"נוהל אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה (החלטת מל"ג מיום 10.9.2013):
1. מוסד יוכל להגיש בקשה לקיים תכנית לימודים בשפה זרה המהווה תרגום או הסבה של תכנית לימודים מקבילה בשפה העברית שאושרה לו ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובלבד שתכנית הלימודים הקיימת בעברית הנה בעלת הסמכה זמנית לפחות.
2. תקופת ההסמכה בתכנית הלימודים בשפה זרה תהיה בהתאם לתקופת ההסמכה בתכנית הלימודים הקיימת בעברית.
3. הארכת ההסמכה בתכנית הלימודים בשפה זרה תיבדק ביחד עם תכנית הלימודים הקיימת בעברית.
4. לשוב ולהדגיש כי התכנית בשפה הזרה לא תבוא על חשבון התכנית הקיימת בעברית, ככל שזו תפתח, ולא תפגע בה.