30/06/15

הבהרות לגבי הנוהל לאישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה (החלטת מל"ג מיום 10.9.2013)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז (30.6.2015),  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה העליונה של להכרה, הסמכה ורישוי בעניין  "נוהל אישור פתיחה וקיום תוכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה"  (החלטת מל"ג מיום 10.9.2013) ואימצה את המלצות ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי והחליטה לכלול את ההבהרות הבאות לנוהל:

  1. מוסד יוכל להגיש בקשה לקיים תוכנית לימודים בשפה זרה המהווה תרגום או הסבה של תוכנית לימודים מקבילה בשפה העברית שאושרה לו ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובלבד שתוכנית הלימודים הקיימת בעברית הנה בעלת הסמכה זמנית לפחות.
  2. תקופת ההסמכה בתוכנית הלימודים בשפה זרה תהיה בהתאם לתקופת ההסמכה בתוכנית הלימודים הקיימת בעברית.
  3. הארכת ההסמכה בתוכנית הלימודים בשפה זרה תיבדק ביחד עם תוכנית הלימודים הקיימת בעברית.
  4. לחזור על העמדה כי התוכנית בשפה הזרה לא תבוא על חשבון התוכנית הקיימת בעברית, ולא תפגע בה.