22/07/14

הגבלת הסמכות הזמניות – החלטת מועצה מיום 22.7.2014

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014)  דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהמלצת הוועדה לפיתוח ומדיניות אקדמית בענין הסוגיה העקרונית של הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה, לאחר שזו שמעה את עמדת המוסדות אשר העבירו התייחסות בנושא, והחליטה על המתווה הבא:

  1. הסמכה זמנית נועדה לאפשר למועצה להבטיח כי גם בפועל עומדת התוכנית בהנחיות והחלטות המועצה. הוועדות הבודקות/מלוות/סוקרים יוכלו להמליץ למל"ג על תקופת הסמכה זמנית, מותנית או חלקית אחת בלבד, לפרק זמן קצוב, ככל שיסברו כי לתוכנית רמה אקדמית נאותה, וכי עם התפתחותה היא עשויה להגיע לידי מילוי כל תנאי המועצה (למעט הארכות מסיבות טכניות, שאינן תלויות במוסד ואינן מוגבלות במספרן).
  2. משכה של ההסמכה ייקבע על ידי המל"ג. קביעה זו תתבסס על המלצת הוועדות הבודקות/מלוות/הסוקרים לאחר שבחנו את התוכנית על כל היבטיה. המל"ג תקבע אבני דרך לעמידת התוכנית בתנאים שייקבעו ושעמידה בהם תבחן במרוצת תקופת ההסמכה הזמנית (למשל: עיבוי הסגל האקדמי, פיתוח תשתיות, מספרי סטודנטים).
  3. במקרים חריגים ומנומקים תוכל המועצה לאשר הארכת הסמכה זמנית פעם נוספת, אחת בלבד.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית תוגש למל"ג (באמצעות ועדת המשנה הרלוונטית) המלצה על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • סברה הוועדה המלווה/הסוקר כי התוכנית ראויה ועומדת בדרישות האקדמיות שנקבעו, תובא למל"ג המלצה להסמיך בהסמכה קבועה את המוסד להעניק תואר בתוכנית.
  • סברה הוועדה המלווה/הסוקר כי התוכנית אינה עומדת בפועל ברמה האקדמית הנדרשת, תובא למל"ג המלצה שלא להאריך את ההסמכה הזמנית. (במקרה כזה קיימת גם האפשרות לאסור על רישום סטודנטים חדשים ולהשאיר ההסמכה הזמנית החלקית עד לסיום לימודיהם של הסטודנטים הקיימים)

5. בכל מקרה, יודגש כי תקופת ההסמכה הזמנית תהיה כפופה לתקופת ההכרה שיש למוסד כמוסד להשכלה גבוהה.

החלטה זו תחול על כלל התוכניות הנמצאות כיום לקראת הסמכה.  בתוכניות להן הסמכה זמנית במועד קבלת החלטה זו, תחשב לצורך החלטה זו הארכת ההסמכה הקיימת כהסמכה זמנית ראשונה.