13/03/19

הגברת השתתפות בפרוייקטים משותפים (מאגדים) בתוכנית 2020 Horizon – מסמך מס' 4473

לאור חשיבות הנושא של השתתפות האקדמיה הישראלית בתכניות המאגדים שבמסגרת התכניות האירופאיות למו"פ ) כדוגמת(Horizon 2020 ולאור הפוטנציאל הגדול של האקדמיה הישראלית להשתלב בתכניות אלה מחליטה ות"ת בישיבתה מיום 13.3.2019 על הקמת תכנית עידוד להשתתפות במאגדים שתסייע לחוקרים ולרשויות המחקר להיחשף לנושא המאגדים, לאתר שותפים פוטנציאליים באירופה, ולשפר את אופן כתיבת הבקשות המוגשות לתכניות המאגדים השונות. תכנית הסיוע תפעל בהתאם לכללים הבאים:

 1.  תכנית העידוד להשתתפות במאגדים תתמוך באוניברסיטאות במימון ההוצאות הבאות:
  • דמי השתתפות בפלטפורמה, באיגוד טכנולוגי/מקצועי וכיו"ב הקשורים לתכנית.
  • נסיעות לחו"ל לאירועי חיפוש שותפים או אירועים שמקדמים הגשת בקשות )לפי תעריפי חשכ"ל(.
  • סיוע מקצועי חיצוני בכתיבת הצעות לתכנית.
  • אחר )הוצאות אירוח, רישום לכנסים ועוד(.
 2. תמיכת התכנית תועבר למוסדות כנגד אישור תכנית עבודה לשנים הרלוונטיות המתייחסת למעורבות המוסד בתכניות המאגדים ב- Horizon 2020 . אישור תכניות העבודה יעשה ע"י צוות משותף של אנשים מהסגל המקצועי מות"ת ומאיסרד, כפי שיקבע בהמשך.
 3. תמיכת התכנית לשנים תשע"ט תש"פ תינתן בהתאם לכללים הבאים: –
  • תמיכה באוניברסיטאות שמספר חברי הסגל הבכיר בהם גבוה מ- 400 חברי סגל עד – 200 אלף ₪לשנה ועד 400 אלף ש"ח לכל התקופה.
  • תמיכה באוניברסיטה הפתוחה עקב מספר חברי הסגל הנמוך שבה )כ- – 95 חברי סגל( תעמוד מסגרת השתתפות ות"ת המקסימלית בפעילות על 100 אלף ₪ לשנה ועל 200 אלף ₪ לכל התקופה.
  • תמיכת ות"ת מותנית בהשתתפות מקבילה של המוסדות הנתמכים בשיעור של 20% מתמיכת ות"ת.
  • במקרה של תת ביצוע בשנים הרלוונטיות, יתאפשר לבצע את יתרת התקציב בשנת תשפ"א.
 4. תקציב תכנית העידוד לשנים תשע"ט תש"פ יעמוד – 3,000 אלף ₪ ) 400 אלף ₪ לכל אחת מ- 7 אוניברסיטאות המחקר המשתתפות בתכנית ו- 200 אלף ₪ לאוניברסיטה הפתוחה(.
 5. המקורות לתקצוב יגיעו מסעיף תשתיות וקרנות מחקר בתכנית הרב שנתית ומעודפים לא מחוייבים.
 6. תכנית העידוד תופעל לתקופת ניסיון בשנים תשע"ט תש"פ במטרה ללמוד את יעילותה.
 7. ות"ת מנחה את הצוות המקצועי להמשיך לעקוב אחר מעורבות האקדמיה הישראלית בתכניות המאגדים שבתכנית המסגרת האירופית, לבחון את השפעת תכנית העידוד על השתתפות האקדמיה בתכניות אלה ולבחון מהלכים נוספים שעשויים לשפר מעורבות זו.