21/05/17

הגדלת התקציב הרב-שנתי לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ות"ת דנה בישיבתה ביום 21.5.17 בהגדלת התקציב הרב שנתי לאקדמיה הלאומית למדעים ולמסמך שהוצג בפניה מחליטה כדלקמן: 

  1. החל מתשע"ז תוצמד השתתפות ות"ת בתקציבה השוטף של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, למדד ההשתתפות הישירה של ות"ת (H).
  1. ות"ת מכירה בחשיבות בקשתה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לתוספת תקציב המיועדת להרחבת פעילותה הבין-לאומית, תוך שימת דגש על תחום כנסים ומפגשים בינלאומיים, ולפיתוח הקשרים בין אנשי המדע הצעירים בארץ ובעולם בפרט. בהתאם לכך, תתוקצב לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בתוספת עבור פעילויות אלה בהתאם למתווה דלהלן:

תשע"ז –                  תוספת של 350 אלף ₪;

תשע"ח-תשפ"ב –    השתתפות ות"ת בבסיס תקציבה השוטף של האקדמיה יגדל בשנים אלה בהשוואה לתשע"ו ב-750 אלף ₪ )במחירי תקציב תשע"ז.

  1. ות"ת דוחה את בקשת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, להצמיד את תקציבה למדד ההשתתפות הישירה רטרואקטיבית החל מתשע"א.
  1. למען הסר ספק, העדכונים המופיעים בסעיפים 3-1 לעיל, יגדילו את השתתפות ות"ת בתקציבה השוטף של האקדמיה מסך 11,206 אלפי ₪ לשנה בתשע"ו (במחירי תשע"ו) לסך 11,671 אלפי ₪ בתשע"ז ולסך 12,071 אלפי ₪ בשנים תשע"ח-תשפ"ב (במחירי תשע"ז).
  1. ות"ת מבקשת מן הצוות המקצועי להסדיר מול האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים את נושא תגמולו של מנהל המרכז האקדמי בקהיר, עבור פעילותו, במתכונת הנוכחית, ולעדכן אותה בהמשך לגבי ההסדר שיקבע.