31/10/18

הגדלת חלקו של משרד החקלאות בתקציב הפיתוח לבניין אוספי הטבע באוניברסיטת תל-אביב

  1. בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בהגדלת חלקו של משרד החקלאות בתקציב הפיתוח לבניין אוספי הטבע אשר באוניברסיטת תל-אביב.
  2. הובא לידיעת ות"ת כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להגדיל את השתתפותו בפרויקט בסך של 600 אלפי ₪ לתמיכה בבינוי הפרויקט. הגדלת התקציב ע"י משרד החקלאות ישמש להקמת התכולות הפנימיות של מבנה אוספי הטבע. לאור כך, יובהר כי סך ההשתתפות הסופית של משרד החקלאות בפרויקט היא 7,675 אלפי ₪.
  3. ות"ת מחליטה לאשר את מלוא הסכום הצפוי להתקבל ממשרד החקלאות בסך של 600 אלפי ₪ ובכך התמיכה ההשתתפות הסופית של משרד החקלאות בפרויקט היא 7,675 אלפי ₪.
  4. ות"ת מכירה בכך שסך התקציב שיתקבל יופנה לתמיכה בהקמת מבנה מוזיאון האוספים למדעי הטבע באוניברסיטת תל-אביב.