10/07/19

הגדלת מספר המלגות בתוכנית להענקת מלגות לתארים מתקדמים מחקריים לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית

ביום 10.7.19 קיבלה ותת דיווח על המלצות ועדת השיפוט לדוקטורנטים מצטיינים בעניין הגדלת מספר המלגות בתוכנית ות"ת להענקת מלגות לתארים מתקדמים מחקרים לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית. בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-31.10.18 על הפעלת תכנית מלגות לתואר שני מחקרי לסטודנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית וכן על הפעלת תכנית מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית החל משנה"ל תש"פ, ולאור מדיניות ות"ת לעידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה ויצירת תשתית להרחבת ייצוג האוכלוסייה בסגל האקדמי הבכיר, ובהתאם להמלצות וועדת השיפוט לתכניות מלגות אלו, מחליטה ות"ת על הגדלת מספר המלגות בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית מ-3 מלגות תלת שנתיות ל-5 מלגות תלת שנתיות בכל שנה החל משנה"ל תש"פ .יתר תנאי התכנית, בהתאם לאמור בהחלטת ות"ת מיום 31.10.18, יישארו ללא שינוי.