21/12/99

הגדלת המספר של חברי ות"ת – החלטת מועצה מיום 21.12.1999

בישיבתה ביום 21.12.1999 החליטה המועצה להשכלה גבוהה להגדיל את המספר של חברי ות"ת  כדלקמן: אישרה המועצה להשכלה גבוהה את המספר של חברי ות"ת כלדקמן:

מספר חברי ות"ת יהיה 7 מהם 5 בעלי מעמד אקדמי בכיר בהשכלה גבוהה בשטחים שונים  מתוכם אחד ממוסד מתוקצב להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה ו-2 מחוגי הכלכלה במובן  הרחב של מונח זה.