17/07/07

הגדרת היקפי משרה סגל אקדמי והצהרת מרצים

החלטת מועצה מישיבתה מיום 15.7.2003

הגדרות היקפי העסקה של סגל הוראה אקדמי: אי שימוש במונח "משרה עיקרית" המועצה להשכלה גבוהה מחליטה שלא להשתמש עוד במונח "משרה עיקרית". היקפי העסקה של סגל אקדמי יוגדרו במונחים קיימים ומוכרים במערכת (למשל: משרה מלאה, ¾ משרה, חצי משרה).

 

הגדרת משרה מלאה במוסדות חוץ תקציביים

מועצה מחליטה כי היקף משרה מלאה במוסדות חוץ-תקציביים לא יפחת מ-6 ש"ש שנתיות (12 ש"ס) הוראה.

 

החלטת מועצה מישיבתה מיום 17.7.2007

הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתוכניות לימודים חדשות המוגשות ע"י מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות מחו"ל בנושא הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתוכניות לימודים חדשות המוגשות ע"י מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, והיא מאשרת את נוסחי הצהרת/התחייבות המרצים המוצעים, שר משקפים את הנוסח העדכני של הנחיות מל"ג בנושא. נוסחי ההצהרות יובאו לידיעת המוסדות.

 

  1. נוסח הצהרת מרצים – "גרעין" (חברי הסגל האקדמי הבכיר).

לכבוד      ______________

נשיא מכללת ________________

שלום רב,

הריני מודיעך בזאת כי לכשתאושר על ידי המל"ג התוכנית _________  אני מתחייב להימנות עם הסגל האקדמי שלה במשרה מלאה לפחות שלוש שנים.

 

ב ב ר כה,

שם: _________

חתימה: _______

תאריך: ________

 

2. נוסח הצהרת מרצים – כלל המרצים

לכבוד ______________

נשיא מכללת ________________

שלום רב,

הריני מודיעך בזאת כי לכשתאושר על ידי המל"ג התוכנית ________  אני מתחייב להימנות עם הסגל האקדמי שלה וללמד בה לפחות שלוש שנים.

ב ב ר כה,

שם: _________

חתימה: _______

תאריך: ________

 

פרשנות המועצה להשכלה גבוהה לענין סעיף 25ד(ב)(6)- משרה עיקרית של מרצים בשלוחה

המועצה מחליטה להגדיר את המונח משרה עיקרית לפרשנות סעיפים 25ד(ב)(6) ו-(7) כדלקמן:

פרשנות המועצה למינוח "משרה עיקרית" כאמור בסעיפים 25ד(ב)(6) ו- (7) לחוק: "'משרה עיקרית' היא משרה הכוללת הוראה בהיקף שלא יפחת מ-6 שעות שנתיות (ש"ש) שהן 12 שעות סמסטריאליות (ש"ס), ובלבד שהמרצה אינו מלמד במוסד אחר למעלה מ-50% מההיקף האמור". 

המועצה מחליטה לכלול החלטה זו במסגרת כללי המועצה להשכלה גבוהה (מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת) התשס"ג-2003, אשר הועבר לאישור ועדת החינוך של הכנסת.