19/05/15

הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה שהתקיימה בתאריך 19.5.2015, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית (מיום 5.5.2015) בנושא הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה, והחליטה כדלקמן:

א.         בכל מקום בהחלטותיה של המועצה להשכלה גבוהה, לרבות בכאלה העוסקות בתוכניות לימודים אקדמיות, בהן עולה דרישה אקדמית של המל"ג לחבר סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה, היא תוחלף בדרישה לחבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסד, המקיים לכל הפחות את כל התנאים שלהלן[1]:

  1. מי שעבר ועדת מינויים לדרגה אקדמית ממרצה ומעלה.
  2. מועסק במוסד להשכלה גבוהה לאורך כל השנה ומלמד בו לפחות 6 שעות שבועיות שנתיות[2] (למעט בעלי תפקידי ניהול אקדמי בכיר ברמת דיקן ומעלה).
  3. מפרסם את עבודותיו המחקריות תוך שיוכו למוסד.
  4. משתתף באופן פעיל בהתנהלות האקדמית של המוסד, לרבות בגופים אקדמיים, בסנאט/במועצה האקדמית העליונה, בוועדות פנימיות וכיו"ב.
  5. אינו עובד במקום אחר ביותר מחצי משרה.
  6. בעל הסכם חתום עם המוסד לשמש בו כחבר סגל לתקופה של 3 שנים, לפחות.
  7. חבר סגל אקדמי בכיר במסלול לקביעות במוסד יחשב ל"ליבתי" גם אם אינו עומד בתנאים האמורים בסעיפים א'2, א'4 ו-א'6 במלואם.

ב.         למען הסר ספק, יובהר כי הגדרה זו אינה משנה את הנחיות ות"ת בעניין תנאי ההעסקה ושכר למוסדות המתוקצבים, או לעניין תקצוב.

ג.          כן מבהירה מל"ג כי, בהתאם להגדרה זו, חבר סגל אקדמי בכיר יוכל להיחשב כחלק מסגל ה"ליבתי" רק במוסד להשכלה גבוהה אחד ופעם אחת בתוכנית.

 

[1] לגבי בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות יידרש המוסד להעביר התחייבות לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף א' עם פתיחת התוכנית בפועל.

[2] באוניברסיטה הפתוחה תומר דרישה זו לפיתוח חומרי למידה.