10/06/14

הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא הגדרת סוגי תוכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית. בפני המועצה הונחה המלצת ועדת המשנה להסמכה, הכרה ורישוי בנדון והתייחסויות המוסדות להצעת ההחלטה שגיבשה הועדה.

המועצה למדה כי ישנו חוסר אחידות בהגדרות של מהי "תוכנית משולבת": הן מבחינת היקף הלימודים בכל תוכנית, והן מבחינת התעודה הניתנת עם סיום הלימודים. בנוסף, קיימת חוסר בהירות באשר להשלכות מבחינת המעסיקים, השכר, רישוי מקצועי וכו' וכן חשש להטעייה, סוגיות אליהן יש להדרש.

בהמשך לאמור לעיל, מחליטה המועצה כי יש מקום לקיים שני סוגי מתכונות לימודים בלבד כאשר מדובר בלימוד של שני תארים:

 • תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון אחד (תואר משולב בסיומו מקבל הבוגר תעודה אחת);
 • תוכנית לימודים לתואר ראשון – של שני תארים (תואר כפול, בסיומו מקבל הבוגר שתי תעודות).

ההחלטה המצ"ב יוצרת אחידות ומגדירה בצורה ברורה המבוססת על היקף ותוכן הלימודים במסגרת התואר ולתואר המוענק בסיומם.

 1. תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון (תואר משולב):

תוכנית לימודים המורכבת מצירוף של שני חוגי לימוד, כל חוג בהיקף של לפחות 50% מהתואר. לבוגרים תוענק תעודה אחת בלבד בה יצוינו  שני החוגים. על המוסד להדגיש כי מדובר בתוכנית לימודים במתכונת דו-חוגית.

 • כל מתכונת לימודים לצרופים דו-חוגיים טעונה אישור נפרד של המל"ג.
 • המוסד יוכל להציע צירופי התוכניות כלשהן במתכונת דו-חוגית ובלבד שכל אחד מהמרכיבים אושר לצרוף דו-חוגי, ובכפוף לכך שבהחלטת המל"ג לא נכללו הגבלות על הצרופים האפשריים.

 

2. תוכנית לימודים לתואר ראשון של שני תארים (תואר כפול):

תוכנית לימודים המורכבת משני תארים כמפורט להלן. עם סיום התואר תוענקנה שתי תעודות לשני התארים. כל אחד מהתארים חייב אישור מל"ג תחת סיווג "חד-חוגי":

 • בכל אחת מהתוכניות ילמדו לפחות כל תכני החובה הנדרשים לצורך קבלת התואר באותה תוכנית, כאשר תתאפשר חפיפה בין קורסים בעלי תוכן זהה בשתי התוכניות.
 • מינימום נקודות הזכות בתוכנית הכוללת (התואר הכפול) יהיה לפי הנוסחה הבאה:

0.75 * (סך נ"ז הנדרשות בתוכנית רגילה לתואר א' + סך נ"ז הנדרשות בתוכנית רגילה לתואר ב'). למען הסר ספק, מובהר כי סעיף זה מגדיר את מס' נ"ז המינימאלי הנדרש בתוכנית לתואר כפול, אך אינו מייתר את האמור בסעיף הקודם לגבי התכנים.

למען הסר ספק, תוכנית לתואר כפול מחייבת אישור המל"ג לכל תואר לחוד, ומשמעותה כי הבוגר הינו בעל תואר אקדמי מוכר בכל אחד מהתחומים. כל שילוב שאינו עומד בתנאי (2) הינו בעצם תואר ראשון אחד במתכונת דו-חוגית, גם אם נקרא "תוכנית משולבת".

חוג לאחר תואר (אפשרי במקביל ללימודי תואר ראשון):

מוסדות שירצו בכך, יוכלו לקיים תוכנית לימודים במתכונת "חוג לאחר תואר": דהיינו, צרוף של תוכנית חד-חוגית, ועוד חוג אחד מתוכנית דו-חוגית. נוסחת הצרוף במקרה זה זהה לזו של תואר כפול, כאשר עבור החוג הנוסף השלם הוא הנדרש בהיקף הדו-חוגי. במתכונת זו הסטודנט יקבל תעודה עם תואר חד-חוגי  ותעודה נוספת שאינה תואר מלא אלא "חוג לאחר תואר".  במקרים חריגים – בהם קיים צורך לאומי- ניתן לשקול חלוקה אחרת של התוכנית  (פחות מ-50%)- זאת באישור המל"ג.

הוראות מעבר:

 • מוסדות המעניקים שתי תעודות שלא בהתאם להחלטה זו, יערכו את ההתאמות הנדרשות עד תחילת שנה"ל תשע"ו.
 • מוסדות להם אושרו תוכניות משולבות המעניקים תעודה אחת יכולים להמשיך לעשות זאת.
 • מוסדות המקיימים תוכניות לימודים במתכונות לימודים של "חוג ראשי וחוג משני" יכולים להוסיף קורסים לחוג המשני על מנת שהתוכנית תהיה במתכונת דו-חוגית. לחילופין, ניתנת למוסד האפשרות  להבהיר כי במושג "חוג משני" הכוונה, למעשה, לחטיבה ולכן אין לציין החטיבה על גבי התעודה.
 • המועצה מאפשרת לנציגי הסטודנטים להעביר עד למועד אישרור ההחלטה, בישיבתה הבאה של המועצה, את הערותיהם בנוגע לשכר הלימוד והתקצוב הנגזרים מסוגי מתכונות לימודים אלה