24/08/20

הגדרת תפקיד היועצות לנשיא להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה כתנאי סף לזכאות לתמיכה ות"ת בפעילות היועצת במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים על ידה

בישיבתה ביום 24.8.2020 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי בדבר קביעת קריטריונים לתפקיד היועצת לנשיא להוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה כתנאי לזכאות לתמיכת ות"ת במוסדות המתוקצבים על ידה עבור פעילות היועצת. ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי בנושא, לפי הקריטריונים לתפקיד יהיו כלהלן:

1. הגדרת תפקיד היועצת:

 • תפקיד היועצת נועד להבטיח הוגנות מגדרית במוסד, תוך התחשבות והכרה בהבדלים בין המינים ובצרכים השונים של כל מין (חופשת לידה, שמירת הריון, נסיעות לכנסים לאחר לידה וכד'), והוא יעוגן בתקנון המוסד באופן ברור, לרבות פירוט פעילות היועצת לטובת השגת יעדי המוסד בתחום זה. התקנון יפורסם ברבים.
 • בהמשך להמלצת תת ועדת ההיגוי שגיבשה את התכנית לתמיכת ות"ת באמצעות מדד "קו המשווה" לקידום הוגנות מגדרית, ישונה שם התפקיד מ"יועצת לנשיא להוגנות מגדרית" ל-"יועצת לנשיא/ה הממונה על הוגנות מגדרית", וזאת על מנת לחדד את מהות התפקיד ואת הפן האופרטיבי שלו.

2. פעילות היועצת ותפקידיה:

 • גיבוש תכנית אסטרטגית פרואקטיבית לקידום הוגנות מגדרית במוסד, אשר תכלול ייזום וריכוז פעילויות להוגנות מגדרית בקמפוס שמטרתן להעלות את המודעות והטמעת חשיבה מגדרית במוסד, לרבות השתתפות בימי עיון וכנסים בנושא.
 • להוות מוקד לפניות/תלונות מגדריות, בענייני עבודה במוסד, שבתון, תקציבי מחקר וכד' לכלל האוכלוסיות הפעילות במוסד ובכל רמות התואר, וכן טיפול בתלונות בתיאום עם בעלי התפקיד המתאימים במוסד.
 • להופיע בפני ועדות מוסדיות שונות, כגון ועדות מינויים, קליטה וכד', ולקבל דיווחים בנוגע לקידומים וקליטות, לרבות בהתייחס למספר הנשים המועמדות וקבלתן לתפקידים.
 • להגיש דיווחים מוסדיים שונים בנושא הוגנות מגדרית להנהלת המוסד ולמל"ג/ות"ת.[1]

3. תגמול היועצת:

גמול התפקיד ליועצת יהיה בכפוף להנחיות הממונה על השכר והסכמי עבודה באוצר.[2]

4. אופן בחירת היועצת ומשך כהונתה:

 • על מנת לחזק את עצמאותן של היועצות ואת יכולתן להוביל לשינוי משמעותי במוסד, על היועצות להיבחר על ידי נשיא המוסד בשיתוף עם הסנאט/המועצה האקדמית העליונה (או גוף מוסדי עליון אחר).
 • היועצת תהיה כפופה ישירות לנשיא/ה.
 • משך כהונת היועצת בתפקיד יהיה שלוש שנים. היועצת תוכל להיבחר לתקופת כהונה עוקבת אחת.

5. פרופיל היועצת:

 • על מנת להבטיח את עצמאותן של היועצות ויכולתן להוביל לשינוי משמעותי במוסד, דרגת היועצות תהיה פרופסור מן המניין באוניברסיטאות ולכל הפחות פרופסור חבר במכללות. תתאפשר תקופת מעבר של שנה (תשפ"א), במסגרתה יינתן למוסדות המעסיקים יועצות שאינן עומדות בפרופיל המבוקש אישור מיוחד להמשיך בהעסקתן של יועצות אלה לתקופת המעבר.
 • היועצות תידרשנה לעבור השתלמות בנושא הובלת שינוי בשוויון מגדרי, בדומה לנדרש בגופים כגון משטרה, משרד הבריאות וכד'.

6. תמיכת ות"ת בפעילות היועצות:

 • החל משנה"ל תשפ"ב עמידת המוסדות בקריטריונים שצוינו לעיל בכל הנוגע לתפקיד היועצות, פרופיל היועצות וכד' תהווה תנאי סף לקבלת התקצוב לפעילות היועצות.
 • החל מתשפ"א תקצוב פעילות היועצות יוגדר כחלק מהתקציב בגין קידום נושא ההוגנות המגדרית בו יזכו המוסדות במסגרת המדד להוגנות מגדרית. במסגרת זו תתמוך ות"ת בפעילות היועצות בהתאם לתעריפים המעודכנים שנקבעו בהחלטת ות"ת מיום 3.1.2018 (60/120 אלפי ₪ לשנה בהתאם לגודל המוסד).
 • בתשפ"א גם מוסדות שלא ישתתפו/יזכו בתכנית המדד יוכלו לקבל תמיכה בתעריפים המקוריים עבור פעילות היועצת (30/60 אלפי ₪ לשנה בהתאם לגודל המוסד), אך זאת בכפוף להתחייבות עקרונית להשתלב בתכנית המדד בעתיד. בכפוף להגשת בקשה מנומקת תוכל ועדת ההיגוי לאשר הארכה בשנה נוספת של תקצוב פעילות היועצות שלא כחלק מהשתתפות בתכנית המדד.

[2] ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי למצות את הדיון מול הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בנושא גובה גמול היועצת.