17/12/14

הגשה ופתיחת תוכניות דוקטורט בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה שאין להם אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי

ות"ת דנה בישיבתה שהתקיימה ביום 17.12.2014 באפשרות להגשה ופתיחת תכניות לתואר שלישי (דוקטורט)[1] בתחומים מוגדרים במוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי, וזאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בה אישרה המל"ג להוציא קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות דוקטורט מובנה, כתכנית פיילוט שמטרתה בין היתר, בחינת הקריטריונים הנדרשים לצורך כך. הות"ת  עודכנה למצער כי לא הוגשה אף תכנית העומדת בכל היעדים שנקבעו כתנאי ליישום הקול הקורא.

 

 1. בהמשך למידע שהובא בפניה במסגרת הדיונים שערכה בנושא בשנתיים האחרונות, עמדת ות"ת היתה , ככלל אין צורך לאומי בהגדלת מספר הסטודנטים לדוקטורט (למעט מקצועות מסויימים כגון מקצועות הבריאות וההנדסה). לאור זאת, בין היתר, הפחיתה ות"ת את משקל רכיב הדוקטורנטים בכמחצית במסגרת מודל התקצוב החדש. מסיבה זו, ומסיבות נוספות ולנוכח המשאבים המוגבלים העומדים לצורך תקצוב תשתיות המחקר, לרבות לצורך הכשרת תלמידי דוקטורט, על פי מדיניות ות"ת, רק מוסדות המתוקצבים למחקר (אוניברסיטאות מחקר) מתוקצבים בגין לימודי דוקטורט ואין מקום לתקצב מוסדות נוספים בגין נושא זה. נוכח האמור, מוסד שיבקש לפתוח תכנית ללימודי דוקטורט, יידרש להוכיח איתנות פיננסית ויכולת לקיים תכנית זו לאורך זמן ברמה אקדמית נאותה וללא תמיכה תקציבית מות"ת.
 2. כמו כן, על מנת להבטיח שמירה על איכות תארי הדוקטורט הקיימים, יש להבטיח אי פגיעה בתכניות הקיימות, לרבות בהתייחס לחברי סגל, תשתיות מוגבלות, מסה קריטית של סטודנטים ברמה נאותה ועוד. על כן מוסדות שיבקשו לפתוח תוכניות לדוקטורט, ייבדקו גם במישור התכנוני- אקדמי על מנת לוודא אי פגיעה בתוכניות דוקטורט קיימות כאמור.
 3. ות"ת מבקשת מהמל"ג, לבחון האם קיימים תחומים מסויימים בהם לא ניתן לקיים לימודי דוקטורט במוסדות שאינם אוניברסיטאות מחקר.
 4. יובהר כי ות"ת רשאית לשקול שיקולים נוספים לגבי פתיחת תכניות דוקטורט במוסדות מתוקצבים, לרבות שיקולי תכנון כמקובל.
 5. לפיכך סבורה ות"ת כי ככל שמדובר על תכניות שאינן דורשות תקצוב ואשר פתיחתן לא תפגע באיתנות המוסד ולא תפגע בתכניות דוקטורט במוסדות אחרים ואשר עומדות בתנאים כאמור לעיל, אין מניעה שמל"ג תבחן את האפשרות לאפשר למוסדות להשכלה גבוהה להם אין אישור להעניק דוקטורט באופן עצמאי, להגיש בקשות לפתיחת תכניות לדוקטורט בתחומים מוגדרים באחד המסלולים הבאים, כפי שהומלצו ע"י ועדת המשנה של המל"ג לפיתוח ומדיניות אקדמית (בישיבתה ביום 9.12.14)[2]:
 • לאפשר הגשת בקשות לדוקטורט מובנה על פי תנאי הקול הקורא לתוכנית המאגדים לדוקטורט (כפי שאושר במל"ג ב 22.7.14 והופץ למוסדות), אך ללא התחייבות מראש לתקצוב ייעודי.
 • לאפשר למוסדות להם יש כיום אישור להעניק דוקטורט (אוניברסיטאות המחקר), להגיש בקשה לדוקטורט בתחומים יחודיים בהם שיתוף פעולה מובנה עם מוסדות אחרים להשכלה גבוהה הכרחי, מאחר ולהם התמחות מיוחדת בנושאים (למשל, בתחומי עיצוב ויצירה) ובכפוף לתנאים שתקבע המל"ג[3].
 • לאפשר למוסדות שיעמדו בתנאי סף להגיש הצעות לפתיחת תכניות עצמאיות לדוקטורט בתחומים מוגדרים. הצעות אלה ייבדקו על פי קריטריונים ותנאי סף ברמת המוסד והתחום כפי שיפורטו בסעיף 6 להחלטה זו.

6. תנאי הסף לבחינת הצעות לפתיחת תכניות עצמאיות לדוקטורט (כאמור בסעיף 5ג לעיל), יכללו:

 • קבלת אישור המל"ג לאוטונומיה לקיום לימודים לתואר שני (בהתאם להחלטת מל"ג בנדון מיום 10.9.13).
 • קבלת אישור המל"ג למינוי עצמאי של דרגות פרופסור-חבר בתחום המבוקש לדוקטורט (בהתאם להחלטת מל"ג בנדון מיום 19.4.2005).
 • תנאי סף נוספים המפורטים בנספח להחלטה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

7. רק בקשות ממוסדות שיעמדו בכל תנאי הסף כפי שפורטו בסעיף 6 לעיל, לפי בדיקת הצוות המקצועי של מינהל מל"ג וות"ת, ייבדקו וייבחנו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי ועדה בינלאומית.

8. לוחות הזמנים להגשת הצעות על פי המתווים המפורטים בסעיף 5 לעיל, יפורסמו בהמשך.

 

[1] כיום מוענקים בארץ תארים מחקריים לתואר שלישי (בעיקר Ph.D.). יתכן ובעתיד יהיה מקום לדון באפשרויות לדוקטורט מקצועי, שאינו מחקרי, אך בשלב זה אין המדובר בשינוי אופי הדוקטורט בישראל

[2] לאור האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל, מובהר כי בהתאם לעמדת ות"ת, קיימת עדיפות למסלולים המציעים שת"פ בין המוסדות.

[3]בשלב זה, ממליצה הוועדה למל"ג לאשר באופן עקרוני את אפשרות זו, ובהמשך לקבוע קריטריונים ותנאים ברורים ליישומה.