13/06/18

הגשת בקשות לפתיחת תוכניות חדשות במכללות האקדמיות לחינוך

ביום 13.6.18 דנה ות"ת בהגשת בקשות לפתיחת תוכניות חדשות במכללות האקדמיות לחינוך.

בהמשך להחלטות שהתקבלו בות"ת ובמל"ג לגבי מעבר המכללות האקדמיות לחינוך לאחריות ות"ת והסיכומים שנחתמו עם משרד החינוך בנושא, ועל מנת לקדם את הליך האיחודים הנדרשים לצורך מעבר זה, טרם אושר למכללות האקדמיות לחינוך (אשר טרם סיימו את הליך המעבר לאחריות הות"ת) להגיש בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות בתכנית הרב שנתית הנוכחית.

יחד עם זאת, הואיל ותהליך האיחודים והמעבר לאחריות הות"ת הינו מורכב ונמצא בעיצומו, ועל מנת לצמצם את הפגיעה בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לות"ת, ממליצה ות"ת למל"ג, לאפשר למכללות האקדמיות לחינוך  להגיש בקשות עקרוניות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, זאת בהיקף מוגבל  וע"פ המפתח דלהלן:

  1. מוסד שעומד בתנאי הסף למעבר לות"ת ושלגביו התקבלה החלטה עקרונית בות"ת-ובמל"ג לבחינת אפשרות למעבר לות"ת בכפוף לתנאים שנקבעו – יוכל להגיש עד שתי בקשות לתואר ראשון/שני. הבקשות תיבדקנה בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י אגף התכנון בות"ת, תוך מתן עדיפות לתכניות בעלות צורך לאומי ובהתחשב באופן המעבר המתוכנן לות"ת. ככל שהבקשה תאושר בות"ת-מל"ג, יוכל המוסד להגיש את התכניות לבדיקה אקדמית כמקובל.

 

  1. מוסד אשר הגיש הצהרת כוונות חתומה ובת קיימא, אך טרם התקבלה לגביו החלטה קונקרטית כאמור בות"ת-מל"ג – יוכל להגיש בקשה לפתוח תכנית לימודים אחת (לתואר ראשון או שני). הבקשה תיבדק כאמור בסעיף 1 לעיל. ככל שהבקשה תאושר בות"ת-מל"ג, יוכל המוסד להגיש את התכנית לבדיקה אקדמית כמקובל.