31/10/18

הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך – הצעה לעדכון החלטת ות"ת תשע"ח/135 מיום 13.6.2018

ביום 31.10.18 דנה ות"ת בעדכון החלטתה תשע"ח/135 מיום 13.6.18 בעניין הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות במכללות האקדמיות לחינוך .

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 13.6.18 ולאחר שקיבלה ות"ת תמונת מצב מעודכנת ביחס לאיחודים, מחליטה ות"ת לעדכן את ההחלטה כלהלן:

במסגרת החלטות ות"ת ומל"ג לגבי איחוד המכללות האקדמיות לחינוך ומעברן לאחריות ות"ת והסיכומים שנחתמו עם משרד החינוך בנושא, היקף התכניות החדשות שהתאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש (אשר טרם סיימו את הליך המעבר לאחריות הות"ת) הוגבל במסגרת התכנית הרב שנתית, זאת על מנת להבטיח מניעת כפילויות, יעילות וקידום הליך האיחוד.

עם זאת, הואיל ותהליך האיחודים והמעבר לאחריות הוות"ת הינו מורכב ואורך זמן, ועל מנת שלא לפגוע בהתפתחותן האקדמית של המכללות האקדמיות לחינוך שצפויות לעבור לות"ת ובתהליך המעבר לות"ת, מחליטות ות"ת ומל"ג לאפשר למכללות האקדמיות לחינוך להגיש בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות, זאת בהתאם לאמור להלן:

  • מכללה שעומדת בתנאי הסף למעבר לות"ת ושלגביה התקבלה החלטה עקרונית בות"ת-מל"ג לבחינת אפשרות למעבר לות"ת בכפוף לתנאים שנקבעו – תוכל להגיש עד שתי בקשות לפתיחת תכניות חדשות לתואר ראשון/שני. הבקשות תיבדקנה בהיבט התכנוני ע"י משרד החינוך וע"י אגף התכנון בות"ת שיגישו המלצותיהם בהיבט התכנוני לות"ת ומל"ג, תוך מתן עדיפות לתכניות בעלות צורך לאומי ובהתחשב באופן המעבר המתוכנן לות"ת. ככל שהגשת הבקשה תאושר בהיבט התכנוני בות"ת-מל"ג, יוכל המוסד להגיש את התכניות לבדיקה אקדמית/תקציבית כמקובל.
  • מכללה שאינה עומדת באמור לעיל – תוכל להגיש בקשה לפתוח תכנית לימודים חדשה אחת (לתואר ראשון או שני). הבקשה תיבדק כאמור לעיל.