26/07/17

הדוחות הכספיים של מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2016

ות"ת מחליטה לאשר את הדו"חות הכספיים של מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2016 כפי שהוצגו בפניה במסמך מס' 4110.