10/02/15

הדו"ח הכללי של הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הרפואה בישראל

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב שונבאום על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדוחות שהגישה.
  2. בגין החשיבות הרבה של הנושאים המובאים להלן, לחינוך הרפואי במדינת ישראל ולעתיד הרפואה בכללותה וכן האופי המולטי דיסציפלינרי של הפתרונות הנדרשים, ממליצה ועדת המשנה למל"ג להעביר את הדיון והטיפול בנושאים שעלו בדו"ח לפורום מקצועות הרפואה המוקם בימים אלה בראשותו של פרופ' יוסף מקורי. בין היתר הפורום מתבקש לדון בנושאים הבאים:
  • מציאת מנגנון לשיתוף פעולה בין הגורמים השונים במערכת הבריאות בישראל (בתי הספר לרפואה, בתי חולים, משרד הבריאות, קופות החולים וכיו"ב)
  • היעדר תכנון והכוונה של סטודנטים לתחומי התמחות שקיים בהם מחסור חמור ברופאים
  • יחס נמוך של מיטות/סטודנטים
  • היעדר פיצוי כספי הולם לרופאים המלמדים את החלק הקליני של ההוראה
  • היעדר הכוונה לרפואת משפחה /חינוך רפואי בקהילה
  • המספר הגדול של סטודנטים מחו"ל במסגרת תוכניות חו"ל- על חשבון סטודנטים ישראלים
  • היעדר יישום של הדוחות הקודמים על ידי המוסדות (דו"ח ועדת ההערכה משנת 2007 , דו"ח גלזר ישראלי, דו"ח ה-OECD)
  1. הפורום יתבקש לעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית ומסקנותיה תוך שיתוף פעולה עם המוסדות האקדמיים ומערכות הבריאות השונות בישראל.