30/11/14

ההכרה במכללה האקדמית ספיר

 

  1. בישיבתה ביום 30.11.2014 דנה ות"ת בהארכת תקופת ההכרה הזמנית למכללה האקדמית ספיר.
  2. ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג להאריך למכללה האקדמית ספיר את תקופת ההכרה הזמנית בשנה-  עד ליום 15/12/3, וזאת על מנת לאפשר למכללה לערוך את השינויים בתקנונה המשפטי ולפעול לסיום כהונתם של מספר חברים החורגים מתקופת הכהונה המותרת (9 שנים) עפ"י הנחיות ות"ת-מל"ג כנדרש.
  3. באשר לבקשת המכללה להגדלת הועד המנהל שלה ל- 15 חברים, מחליטה ות"ת כי בשלב זה אין מקום לחריגה מההנחיות. עם זאת הנושא ידון באופן עקרוני ורוחבי במסגרת הוועדה להסדרת המבנה הניהולי של המוסדות להשכלה גבוהה הפועלת בימים אלה.

* * *

תוצאות הצבעה:

בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד