15/07/20

ההשתתפות הישירה במודל המחקר – תקציב תשפ"א

הוצגה מצגת

התפתח דיון

לא נתקבלו החלטות.