20/05/20

הוגנות מגדרית – קריטריונים להמשך תקצוב פרויקטים רוחביים

בישיבתה ביום 20.5.20 דנה ות"ת בתוכנית לתמיכה בפרויקטים רוחביים לקידום הוגנות מגדרית במוסדות ובהצעה לבחינת הקריטריונים להמשך התקצוב.

בספטמבר 2016 ובינואר 2018, כחלק ממדיניותה לקידום נושא ההוגנות המגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, פרסמה ות"ת שני קולות קוראים להקצאת תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום וייצוג נשים בהשכלה הגבוהה. במסגרת קולות קוראים אלה נבחרו שמונה פרויקטים רוחביים שזכו, כל אחד, בהשתתפות ות"ת של 120 אלף ₪ לפרויקט לשנה למשך שלוש שנים.

כעת, לקראת תום תקופת תקצוב הפרויקטים ולאור המלצתה של ועדת ההיגוי להוגנות מגדרית שהתרשמה כי לחלק מהפרויקטים יש ערך מוסף גבוה לעניין קידום ההוגנות המגדרית במערכת ועל כן מוצע לשקול את המשך תקצובם, מחליטה ות"ת לערוך בחינה של הפרויקטים שזכו, לרבות בדיקת עמידתם ביעדים שנקבעו, רמת האפקטיביות שלהם ועוד, וזאת בין היתר לצורך הערכתם וקבלת החלטה לגבי המשך תקצובם.

בחינת הפרויקטים תעשה באמצעות הקריטריונים וכללי התקצוב המפורטים בהמשך.

הקריטריונים שלהלן גובשו לאור יעדי מל"ג/ות"ת כפי שפורטו בהחלטות ןת"ת ומל"ג מיום 3.1.2018 ומיום 20.3.2018, בהתאמה, העוסקות בתכנית הרב שנתית לקידום הוגנות מגדרית במערכת ההשכלה הגבוהה, תשע"ח-תשפ"ב. יעדים אלה כוללים את הגדלת מספר הנשים בסגל האקדמי הבכיר בכלל ובתחומי ההיי-טק בפרט, איזון הייצוג המגדרי בקרב בעלי התפקידים והוועדות המובילות במוסדות להשכלה גבוהה (ועדות קליטה, מינוי וקידום וכיו"ב), הטמעת חשיבה מגדרית במוסדות ועוד.

 

קריטריונים לתקצוב

להלן הקריטריונים שישמשו את ועדת ההיגוי להערכת הפרויקטים ולקבלת ההחלטה לגבי המשך תקצובם:

1. קידום נושא ההוגנות המגדרית –

אפקטיביות הפרויקט מבחינת השגת יעדי מל"ג וות"ת ומבחינת עמידת הפרויקט את ביעדיו בתחום ההוגנות המגדרית. יעדי מל"ג ות"ת בתחום כוללים את הגדלת מספר הנשים בסגל הבכיר הסגל במוסדות, איזון הייצוג המגדרי בקרב בעלי התפקידים והוועדות המובילות במוסדות (ועדות קליטה, מינוי וקידם ועוד), הטמעת חשיבה מגדרית ועוד.

פוטנציאל הפרויקט ליצור שינוי בתחום בו הוא מתמקד, הן במוסד עצמו והן במערכת האקדמית בכלל.

2. היקף השפעתו או פוטנציאל השפעתו של הפרויקט על מוסדות נוספים במערכת –

השפעתו או פוטנציאל השפעתו של הפרויקט על מוסדות להשכלה גבוהה נוספים במערכת. האם בפרויקט משתתפים מספר מוסדות להשכלה גבוהה או שהפרויקט מתמקד במוסד אחד בלבד.

3. ייחודיות וחדשנות –

  • מידת הייחודיות של הפרויקט אל מול פרויקטים הקיימים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים (בהשוואה רחבה ולא רק ביחס לפרויקטים הפועלים במסגרת הקולות הקוראים של ות"ת), ועד כמה הוא ייחודי לנושא ההגונות המגדרית.
  • מידת החדשנות של הפרויקט בכל הנוגע לאופי ההתמודדות עם החסמים העומדים בפני נשים באקדמיה.

4. הגיבוי המוסדי לפרויקט – מידת התמיכה, המעורבות והגיבוי של הנהלת המוסד בפרויקט.

5. המשכיות – מידת היותו של הפרויקט בעל אופק עתידי.

6. האם הפרוייקט נבנה לטובת הקול הקורא של ות"ת או שהיה קיים במוסד עוד קודם לכן?

7. התרשמות כללית של הוועדה מהפרוייקט.
יובהר כי ככל שהפרויקט אפקטיבי יותר, בעל השפעה רחבה יותר, חדשני וייחודי, בעל אופק עתידי וזוכה לגיבוי גבוה יותר מהנהלת המוסד, כך יהיה הציון, בו יזכה בסוף תהליך ההערכה, גבוה יותר.
לאחר קבלת החלטת ות"ת בנושא תבוצע הערכת הפרויקטים ע"י ועדת ההיגוי, שתבחר את הפרויקטים שתקציבם יוארך לתקופה נוספת.
בקבלת ההחלטה על המשך התקצוב יינתן לקריטריונים 5-1 משקל זהה (17%), לקריטריון 6 יינתן משקל של 5% ולקריטריון 7 – התרשמותה הכללית של הוועדה, יינתן משקל של 10%.
כמו כן, פרויקטים שיזכו לציון של 80 ומעלה ימשיכו להיות מתוקצבים ופרויקטים שיכו לציון הנמוך מ-80 תקצובם לא יוארך.

 

התקציב:

התקצוב ההמשכי לפרויקטים שיבחרו ע"י ועדת ההיגוי יעשה בכפוף לכללים הבאים:

1. השתתפות ות"ת בפרויקטים תעמוד על 90 אלף ₪ לשנה לפרויקט למשך שלוש שנים.

2. מול השתתפות ות"ת יתחייבו המוסדות המפעילים על השתתפות בשיעור של שליש מהשתתפות ות"ת שלעיל, כלומר על השתתפות בסך של 30 אלף ₪ לשנה, כך שבסך הכול יעמוד התקציב של כל אחד מהפרויקטים הזוכים על 120 אלף ₪ לשנה למשך שלוש שנים.

3. השתתפות ות"ת המקסימלית המצטברת, בהנחה שיוחלט על הארכתם של כל שמונת הפרויקטים, תעמוד על 720 אלף ₪ בשנה, שהם 2,160 אלף ₪ לכל תקופת התקצוב ההמשכי.

4. פעילות זו תתוקצב מתוך מקורות התכנית הרב שנתית המיועדים לקידום נושא ההוגנות המגדרי.

 

דיווח/מעקב

מדי שנה ידווחו המוסדות המפעילים את הפרויקטים שיזכו בהארכת תקצובם לוועדת ההיגוי של מל"ג/ות"ת להוגנות מגדרית ולאגפים המקצועיים הרלוונטיים על פעילותם, ביצוע תקציבם ועוד, בהתאם לדרישות ועדת ההיגוי והצוות המקצועי.