23/12/19

הוגנות מגדרית: שינוי שם הוועדה ועדכון הרכב

בישיבתה ביום 23.12.19 דנה ות”ת בעדכון הרכב ועדת השיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, והיא מחליטה כדלהלן:

  1. לעדכן את שם הוועדה מ”ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה”, ל- “ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה”, וזאת בהמשך להחלטת ות”ת מיום 4.7.2018 אשר הרחיבה את סמכויות הוועדה לוועדת היגוי לנושא.

 

  1. לעדכן את הרכב הוועדה ולהוסיף שלושה חברים חדשים – חברת ות”ת וחברת מל”ג, וזאת כנדרש בהחלטת המל”ג מיום 12.2.2019 בדבר “נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל”ג/ות”ת”, וכן את פרופ’ רות הלפרין, בשל מומחיותה בתחום המגדר.

להלן החברים החדשים:

פרופ’ יפה זילברשץ – יו”ר ות”ת.

פרופ’ רות הלפרין – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

פרופ’ חנה דודיוק – חברת מל”ג; שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות.

(לרשום בפניה את סיום תפקידו של פרופ’ יוסי שיין, שהיה חבר בוועדה מתוקף כהונתו כחבר ות”ת).

  1. להלן הרכב ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה:

פרופ’ יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע – יו”ר הוועדה.

פרופ’ רות ארנון – ביולוגיה, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר.

פרופ’ אהוד גזית – ננו-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.

פרופ’ אבנר דה-שליט – מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר.

פרופ’ חנה דודיוק – שנקר . הנדסה. עיצוב .אמנות; חברת מל”ג.

פרופ’ רות הלפרין – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.

פרופ’ יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

פרופ’ יפה זילברשץ – יו”ר ות”ת.

פרופ’ נעמה שפי – החוג לתקשורת יצירה וביקורת, המכללה האקדמית ספיר.  

        

  1. הוועדה תפעל בהתאם לתקנון המצוי לוועדת היגוי/שיפוט כפי שמופיע בהחלטת המל”ג מיום 12.2.2019 בדבר “נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל”ג/ות”ת”.