14/01/20

הוגנות מגדרית: שינוי שם הוועדה ועדכון הרכב

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא עדכון שם והרכב ועדת השיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 23.12.2019 בנושא, והיא מחליטה כלהלן:

 1. לעדכן את שם הוועדה מ"ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה", ל- "ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה", וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 4.7.2018 אשר הרחיבה את סמכויות הוועדה לוועדת היגוי לנושא.
 2. לרשום לפניה את סיום כהונתם של שני חברים:
 • פרופ' יוסי שיין, שהיה חבר בוועדה מתוקף כהונתו כחבר ות"ת.
 • פרופ' רות ארנון, אשר ביקשה להשתחרר מהוועדה.
 1. לאשר הוספת שלושה חברים חדשים – חברת ות"ת וחברת מל"ג, וזאת כנדרש בהחלטת המל"ג מיום 12.2.2019 בדבר "נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת", וכן את פרופ' רות הלפרין, בשל מומחיותה בתחום המגדר. להלן החברים החדשים:
 • פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת.
 • פרופ' רות הלפרין-קדרי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
 • פרופ' חנה דודיוק – שנקר –  בית ספר גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות; חברת מל"ג.
 1. הוועדה תפעל בהתאם לתקנון המצוי לוועדת היגוי/שיפוט כפי שמופיע בהחלטת המל"ג מיום 12.2.2019 בדבר "נוהל מינוי ועבודת ועדות היגוי/שיפוט של מל"ג/ות"ת".
 2. להלן הרכב ועדת היגוי ושיפוט לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה:
 • פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב, מכון ויצמן למדע – יו"ר הוועדה.
 • פרופ' אהוד גזית – ננו-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
 • פרופ' אבנר דה-שליט – מדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה למדעי החברה לשעבר.
 • פרופ' נעמה שפי – המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר.
 • פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 • פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת.
 • פרופ' רות הלפרין-קדרי – הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן.
 • פרופ' חנה דודיוק – שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות; חברת מל"ג.