04/12/13

הוועדה לבחינת התוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים – עדכון הרכב הוועדה

נוכח הנסיבות שהוצגו בפניה, מחליטה ות"ת לאשר את עדכון הרכב הוועדה לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים, כלהלן:

  • פרופ' ראובן גרונאו, המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית – יו"ר הוועדה
  • מר משה ויגדור, מנכ"ל קרן מנדל למנהיגות חינוכית – חבר
  • פרופ' גדעון לנגהולץ, מכללת אפקה להנדסה – חבר
  • פרופ' אמריטוס משה משה, הטכניון – חבר
  • פרופ' מרדכי קרמניצר, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכון הישראלי דמוקרטיה – חבר
  • פרופ' יוג'ין קנדל, האוניברסיטה העברית וראש המועצה הלאומית לכלכלה – חבר
  • מר גדי פרנק, מ"מ מנכ"ל מל"ג/ות"ת – חבר
  • מר מרק אסרף, ממונה בכיר באגף האקדמי, מל"ג – מרכז הוועדה
  • היועצת המשפטית תשתתף באופן שוטף בישיבות הוועדה.
  • נציג משרד האוצר יהיה משקיף בוועדה.

 

הרכב הוועדה יובא לאישור המועצה להשכלה גבוהה.

הוועדה תמליץ בתחומים שנקבעו בהחלטות ות"ת ומל"ג, וכמפורט בכתב המינוי.