26/02/20

הוספת מחזור חדש לתוכנית "הישגים להייטק" – מחזור שישי

בישיבתה ביום 26.2.20 דנה ות"ת בהוספת מחזור שישי לתוכנית הישגים להייטק.

תכנית "הישגים להייטק" מאתרת ביישובי הפריפריה צעירים,  אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה ללימודים אקדמיים במקצועות המדעים המדויקים וההנדסה, אולם הם בעלי פוטנציאל ומוטיבציה גבוהה וכן מתקשים לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים.

לאור ייחודיותה וחשיבותה של התכנית ככלי משמעותי ליצירת מוביליות חברתית ולאור החשיבות שרואה ות"ת בהנגשת לימוד ההנדסה והמדעים המדויקים לצעירי הפריפריה, לרבות לאוכלוסייה הערבית, החרדית וליוצאי אתיופיה, ובהתאם להסכמות התקציביות עם משרד האוצר באשר לתקצוב מחזור נוסף, מחליטה ות"ת כדלקמן:

1. תכנית "הישגים להייטק" תפתח מחזור שישי נוסף אשר יחל בקדם מכינה לקראת שנה"ל תשפ"א, מכינה ושנה א' בתואר הראשון.

2. המחזור השישי יכלול עד 350 סטודנטים בשלב המכינה הקדם אקדמית.

3. אומדן תוספת עלות המחזור השישי מוערך בכ 10,000 אש"ח אשר ימומן, בהתאם להסכמות עם האוצר, ע"י ות"ת ומשרד האוצר בחלוקה שווה ובהתאם לביצוע בפועל. ככל שיצטרפו שותפים נוספים אשר יקחו חלק במימון התכנית, החלוקה ואופן הפעלת התכנית ישתנו בהתאם. קרי, סך השתתפות ות"ת למחזור יעמוד על סכום מקסימום של 5 מש"ח.

4. בהתאם לסיכום עם משרד האוצר, ות"ת מתחייבת למצות את האפשרות לגיוס מקורות מימון נוספים ממשרדי ממשלה ו/או שותפים אסטרטגיים אחרים לטובת המשך הפעלת התכנית, בטרם תתקבל החלטה להשתתפות משרד האוצר בתקצוב מחזורים נוספים בתכנית.