13/09/20

הוראת שעה – אפשרות להגדלת היקף העסקה נוספת לסגל אקדמי בכיר במכללות המתוקצבות

בישיבתה ביום 13.9.20 דנה ות"ת באפשרות להגדלת היקף העסקה נוספת לסגל אקדמי בכיר במכללות המתוקצבות, במטרה לתת מענה יעיל לעלייה בביקושים להשכלה גבוהה לאור משבר הקורונה, ובכפוף לקבלת אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, ות"ת מאשרת כהוראת שעה לשנה"ל תשפ"א אפשרות להעסקת חברי סגל אקדמי בכיר המועסקים במכללות האקדמיות המתוקצבות על ידה בהיקף של עד שווה ערך 200% משרה, כמפורט להלן:

  1. מכללה שבה חל גידול במספרי הסטודנטים בשנה"ל תשפ"א, תהא רשאית לאשר לחבר סגל אקדמי בכיר במכללה (ובתאום עמו), העסקה נוספת בשנה"ל תשפ"א, מעבר לשווה ערך 150% משרה ועד למקסימום שווה ערך 200% משרה ובהתאם להנחיות ות"ת.
  2. ההעסקה הנוספת, כאמור בסעיף 1 לעיל, תתבצע במתכונת של מורה מן החוץ בלבד ובמסגרת המכללות האקדמיות המתוקצבות בלבד. חישוב חלקיות המשרה ייעשה בהתאם לשעות התקן המוגדרות לחבר הסגל האקדמי הבכיר באותה דרגה.
  3. מעבר לאמור בהוראה זאת, לא יחול כל שינוי בזכויות ובתנאי ההעסקה הקיימים של הסגל האקדמי הבכיר.
  4. חבר הסגל יחתום על התחייבות כי ידוע לו שאפשרות זו תקפה לשנת הלימודים תשפ"א בלבד בהוראת שעה לאור נגיף הקורונה.
  5. החלת הוראת השעה נתונה לשיקול דעת ולהחלטת הגורמים המנהליים והאקדמיים הרלוונטיים במוסדות ואינה כוללת תוספת תקציב ייעודי מצד ות"ת. מכללה שתבקש ליישם הוראה זו, תעביר לות"ת התחייבות כי לא תבקש תוספת תקציבית בגינה וכי אין מניעה תקציבית מבחינתה ליישום ההוראה במסגרת תקציבה.