10/11/15

הוראת שעה לעניין קוורום לישיבות הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

בישיבתה שהתקיימה  ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015)  דנה המועצה להשכלה בנושא שבנדון והיא מחליטה כי במקרים בהם אין מניין מינימלי נדרש של חברי ועדה עליונה מסוימת, יוכל כל אחד מחברי הוועדות העליונות להשלים את המניין החוקי הנדרש לקיום הישיבה, ובלבד שיקבל מבעוד מועד את החומרים הנדרשים לישיבה.

החלטה זו תיכלל כהוראה זמנית במסגרת תקנון הוועדות למינוי פרופסורים לעניין הקוורום, זאת עד לעדכון התקנון למינוי פרופסורים בנושא.