30/09/20

החזרת מכסות סטודנטים עבור מוסדות בהם קיים גידול ברישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א עקב משבר הקורונה

בישיבתה ביום 30.9.2020 דנה ות"ת בהחזרת מכסות סטודנטים עבוד מוסדות בהם קיים גידול ברישום סטודנטים לשנה"ל תשפ"א עקב משבר הקורונה.

בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-20.5.20 על החזרת חלק ממכסות הסטודנטים למוסדות להם הופחתו מכסות ביחס לשנה"ל תשע"ו,  ולאור הגידול הצפוי בביקושים להשכלה הגבוהה בתשפ"א, בעקבות משבר הקורונה, ולאור החשיבות ביצירת ודאות תכנונית ותקציבית למוסדות בפרט בתקופה זו, מחליטה ות"ת על ביצוע החזרה נוספת של המכסות שהופחתו בהתבסס על צפי מעודכן מהמוסדות, כמפורט להלן:

אוניברסיטת תל-אביב –  החזרת 320 מכסות ; סך מכסת המוסד לתקציב תשפ"ב תעמוד על 23,920  מכסות (החזרת מלוא המכסה שהופחתה)

אוניברסיטת בר-אילן –  החזרת 1,263 מכסות ; סך מכסת המוסד לתקציב תשפ"ב תעמוד על 16,863 מכסות (החזרת מלוא המכסה שהופחתה)

אוניברסיטת בן גוריון –  לאור הבהרות המוסד כי אינו צופה צורך בהחזרת מכסות באופן מלא, החזרת 439 מכסות ; סך מכסת המוסד לתקציב תשפ"ב תעמוד על 16,000 מכסות.

ככל שיהיו מוסדות נוספים שימצאו במצב דומה אשר יוכיחו צורך ואשר הופחתה להם מכסה ביחס לשנה"ל תשע"ו, לרבות אוניברסיטת בן גוריון, מחליטה ות"ת לאשר החזר באופן זהה גם בהתייחס אליהם.

בהקשר הכללי יצוין כי במקביל, לאור הגידול הייחודי ברישום הסטודנטים בכלל מערכת ההשכלה הגבוהה עקב משבר הקורונה, ולאור הערך שבגידול זה לשוק העבודה וכן על מנת לאפשר לות"ת ולמוסדות להיערך תקציבית למימון גידול בלתי-צפוי זה, סוכם עם משרד האוצר כי הוא יקצה באופן חד-פעמי תקציב תוספתי בסכום של עד 70 מיליון ₪.