26/06/18

החלטה: אישור להמשיך ולאפשר לאוניברסיטת תל-אביב לקיים תוכנית לימודים להכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט.ג'ורג' – לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא תוכנית לימודים להכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט.ג'ורג'ז – לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות של אוניברסיטת תל-אביב, והיא  החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שאול סופר על חוות הדעת שהגיש ועל עבודתו עד כה.
  2. הואיל ונמצא כי אוניברסיטת תל אביב מקפידה כי החלק ההוראתי הקליני של תוכנית ניקוסיה לתואר ברפואה של אוניברסיטת סט. ג'ורג'ז- לונדון, מתבצע במחלקות מסונפות לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל אביב במרכז הרפואי שיבא תל השומר, מוכר על ידי הפקולטה לרפואה כנ"ז אקדמיות מטעמה, ונמצא באחריותה האקדמית המלאה, לרבות לענין זהות הסגל, תכני הלימוד, היקף שבועות ההוראה, וכיו"ב;
  3. הואיל ונמצא כי תוכנית ההכשרה הקלינית המתקיימת במרכז הרפואי שיבא מקבלת כעת רק סטודנטים ישראליים והיא מחויבת להמשיך ולעשות כך;
  4. והואיל ונמצא כי במסגרת הפעלת התוכנית, אין כל פגיעה בשבועות הוראה הקלינית לישראלים הקיימים וכי המרכז הרפואי שיבא עומד בכל בקשותיה וצרכיה של אוניברסיטת ת"א בנושא שבועות הוראה קליניים ואין כל פגיעה בתוכניות לימוד לביה"ס לרפואה בת"א והוא מחויב להמשיך ולעשות כך;
  5. מחליטה המועצה להשכלה גבוהה להעניק אישור הפעלה קבוע לאוניברסיטת תל אביב על פי "מתווה אנדורן" ללמד תוכנית לימודים להכשרה קלינית ברפואה של תלמידי אוניברסיטת סט. ג'ורג'ז- לונדון במרכז הרפואי שיב"א במסגרת נ"ז אקדמיות.