09/08/16

החלטה: אישור מינוי סוקרים לבדיקת בקשת המרכז האקדמי למשפט ועסקים לפתוח תוכנית לתואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים, והחליטה  להעביר את התוכנית לבדיקתם של שני סוקרים כלהלן:

  • פרופ' דורון אברמוב – האוניברסיטה העברית בירושלים
  • פרופ' אברהם פולובין – המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

הסוקרים מתבקשים להתייחס בין היתר, לפרופיל הסטודנטים וכן להיקף קורסי ההשלמה הנדרשים.