24/09/19

החלטה: בקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתיחת תוכנית לימודים מתוקצבת ארבע-שנתית (M.D.) ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראלים

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  בעניין בקשת אוניברסיטת בן-גוריון לקבל אישור לפתיחת שנה א' בתוכנית לימודים מתוקצבת ארבע שנתית (M.D.) ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראליים ובהמלצת ות"ת בנושא.

על אף שהכירה בצורך הלאומי הקיים להגדלת מספר הסטודנטים הישראלים הלומדים רפואה בארץ ובמדיניות מל"ג-ות"ת לעידוד הבינלאומיות- החליטה המל"ג שלא להעניק אישור לאוניברסיטת בן גוריון לפתוח את שנה א' בתוכנית לימודים מתוקצבת ארבע שנתית (M.D.) ברפואה בשפה האנגלית לסטודנטים ישראליים, מהנימוקים הבאים:

  1. בקשה חריגה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה, שטרם אושרה, חייבת להתבסס על תוכנית מוגשת הכוללת את מלוא הנתונים הנדרשים, לרבות מספרי סטודנטים ישראלים בכל שנה ובהפעלה מלאה.
  2. הבקשה החריגה, כפי שהוגשה, אינה פתוחה לכלל ציבור המועמדים הפוטנציאליים בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מכל רחבי הארץ בתחומים המתאימים, על כן מדובר בתוכנית שאינה שוויונית.