19/07/16

החלטה: הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד יולי 2018, להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים בתקשורת לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים – פרופ' הלל נוסק ופרופ' אסתר שלי-נוימן על חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את אוניברסיטת בר-אילן לתקופה של שנתיים, עד יולי 2018, להעניק תואר ראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים בתקשורת במתכונת דו-חוגית.
  3. לקראת חידוש ההסמכה יבדקו, בין היתר, הנושאים הבאים: מספר חברי סגל הליבה, ומספרם הכולל של חברי הסגל האקדמי כפי שצוין בהחלטה מיום 4.3.2014.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".