24/09/19

החלטה: הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד ספטמבר 2022, למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לאמנות

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים, עד ספטמבר 2022, את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך לאמנות.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה, תשלח המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות להצעות לתזה.

4.         הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.