09/07/20

החלטת המועצה להשכלה גבוהה להוראות לקיום בחינות בנוכחות פיזית במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום י"ז בתמוז תש"פ (9.7.2020) קיימה  המועצה להשכלה גבוהה דיון בנושא הוראות לקיום בחינות בנוכחות פיזית במוסדות להשכלה גבוהה וזאת בהמשך לתיקון 12 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש), ולאחר שהובאו בפניה עמדת המוסדות להשכלה גבוהה, המלצת פורום יושבי ראש ועדות המשנה, עמדת התאחדות הסטודנטים ומכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות מיום 6.7.2020.  המועצה רושמת בפניה כי בהתאם להחלטת מנכ"ל משרד הבריאות, מבחנים בנוכחות פיזית   במוסדות יתקיימו אך ורק במקרים חריגים ולא יותר מ- 10% מסך הבחינות ובהתאם לנוהל  הבחינות אשר פורסם על ידי משרד הבריאות.

לאור האמור מחליטה המועצה כדלקמן:

  1. המועצה השתכנעה מנימוקי המוסדות להשכלה גבוהה, כי על מנת להבטיח רמה אקדמית נאותה, ולאור החופש האקדמי של המוסדות, יש להותיר לכל מוסד את החופש לקבוע אילו בחינות יש לקיים בנוכחות פיזית במוסד בהיקף שלא יעלה על הרף העליון הארצי שנקבע ע"י משרד הבריאות העומד על 10%. במידה ובעתיד ישתנה הרף העליון ע"י משרד הבריאות ישתנה בהתאם היקף הרף העליון של היקף הבחינות שניתן לקיים בנוכחות פיזית בכל מוסד ומוסד.
  2. בנוסף לכך ומעבר לרף האחוזי שקבע מנהל משרד הבריאות, סבורה המועצה כי בחינות המהוות תנאי לרישוי מקצועי וקבלת תואר ברפואה בו קיים צורך לאומי מיוחד, יתקיימו גם הם בנוכחות פיזית במוסד.
  3. כמו כן ובנוסף לרף האמור, יש לאפשר לסטודנטים שאין באפשרותם להיבחן בבחינות מקוונות מחוץ לקמפוס בשל היעדר האמצעים הנדרשים לבחינות מרחוק (כגון: היעדר מחשב, רשת אינטרנט, סביבה שקטה וכד') – להשתמש בתשתיות הקיימות בקמפוס המוסד לצורך השתתפות בבחינה, זאת בכפוף להנחיות משרד הבריאות, ובתנאי שסך סטודנטים אלו, אשר יימצאו בו זמנית בקמפוס, יהיה קטן מ- 10% מכלל הסטודנטים במוסד.
  4. בחינות שיוחרגו במסגרת החלטה זו ויתקיימו פיזית במוסד – באחריות המוסד לאפשר הערכה חלופית עד סוף תקופת הבחינות של סמסטר זה, זאת לקבוצות הסטודנטים הבאות:
  • סטודנטים עם קשיים בריאותיים (בידוד, חולים מאומתים, קבוצות סיכון)
  • קבוצות נוספות של סטודנטים (כגון: סטודנטים אשר מתגוררים עם קבוצות סיכון ואחרים), זאת בהתאם להחלטת המוסד בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים במוסד.