26/07/11

החלטת המועצה להשכלה גובהה (מס' 1367/11) מיום 26.7.2011 בדבר דוחות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסת תעשיה וניהול

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה מישיבתה ביום 20.03.11 בעניין דוחות הוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול, ומחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה להערכת איכות הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול בראשות פרופ' ג'יין אמונס על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. לאמץ את הדוחות המסכמים של הוועדה (הדוח הכללי והדוחות הפרטניים).
  3. לפרסם את דוחות ההערכה באתר האינטרנט של המל"ג.
  4. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש אוקטובר 2011 תכנית פעולה ליישום כלל המלצות הוועדה הנוגעות אליו (כולל לו"ז).
  5. לבקש מכל מוסד להגיש עד חודש אוקטובר 2012 דוח ביניים אודות יישום תכניות הפעולה הנזכרות בסעיף 4 לעיל.
  6. ות"ת ומל"ג יבחנו את הצעות ועדת ההערכה בנוגע לעניינים התקציבים שאליהם התייחסה הוועדה, בעיית "בריחת המוחות", שאלת הגדרת הייעוד של המכללות אל מול האוניברסיטאות והאפשרויות לסייע ולעודד שיתוף פעולה בין המוסדות המקיימים לימודים בהנדסת תעשייה וניהול.

הנדסת תעשיה וניהול – דוח כללי באנגלית מרץ 2011