11/03/03

החלטת המועצה להשכלה גובהה (מס’ 219/10) מיום 11.3.2003 בדבר אמות מידה לתוכניות לימודים לקראת תואר שני במשפטים (LL.M.) ללא תזה במוסדות שאינם אוניברסיטאות

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לועדה הבודקת מספר בקשות של מוסדות שאינם אוניברסיטאות לפתוח תכניות לימודים לתואר שני ללא תיזה במשפטים בראשותו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון – השופט שלמה לוין, על ההצעה שהגישה לה בענין אמות מידה לתוכניות לימודים לקראת תואר שני במשפטים (M.) ללא תזה במוסדות שאינם אוניברסיטאות.

2. המועצה רשמה לפניה כי ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות סבורה כי אין לקבוע קריטריונים שונים ונפרדים למוסדות שאינם אוניברסיטאות ולאוניברסיטאות. המועצה ביקשה את היועץ המשפטי שלה, עו”ד אלי בן טובים, להגיש לה חוות דעת משפטית בנושא זה.

3. בישיבתה ביום 18.2.2003 החליטה המועצה להקים ועדה לבחינה כללית של לימודי התואר השני במשפטים (M.) המתקיימים היום באוניברסיטאות ולגיבוש אמות מידה ללימודי תואר שני במשפטים לכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

4. תוך רצון שלא לעכב את עבודת הועדה הבודקת בראשותו של השופט לוין, המועצה מחליטה לאשר לועדה הבודקת לבדוק את תכניות הלימודים שהוגשו לה בהתאם לאמות המידה שיפורטו להלן. לאחר שהועדה לבחינה כללית של לימודי התואר השני במשפטים (כאמור בס’ 3 לעיל) תגיש המלצותיה למועצה וזו תקבל החלטה, ייבדקו כל תכניות הלימודים לתואר שני במשפטים במוסדות שאינם אוניברסיטאות בהתאם למסגרת שתיקבע והמוסדות שאינם אוניברסיטאות יידרשו לפעול בהתאם.

להלן אמות המידה לבדיקה (שנקבעו על בסיס ההצעה שהוגשה ע”י ועדת שלמה לוין):

א. תפיסת היסוד

מטרת לימודי המוסמך במשפטים היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה המשפטית של בעלי תואר ראשון במשפטים, כמו גם את יכולותיהם המחקריות. תוכנית לימודי המוסמך יכול שתכלול,  מעבר לכך, מסלולי התמחות בענפי משפט שונים, ולימודים בין ענפיים ובינתחומיים. על המוסדות שאינם אוניברסיטאות להגיע בתוכניות אלה לרמה אקדמית המקובלת בלימודי המוסמך במשפטים ללא תזה באוניברסיטאות.

ב. תוכנית הלימודים

1. היקף התוכנית יהיה לפחות 32 ש”ס/16 ש”ש.

2. 8 ש”ס לפחות ילמדו במסגרת סמינריונים, שניים לפחות, בהם ייכתבו עבודות סמינריוניות. בעבודה סמינריונית יערוך התלמיד מחקר עצמאי ועדכני בסוגיה משפטית תוך בחינת מקורות המשפט השונים ועיבודם האינטגרטיבי והמקורי לכלל סקירה, סיכום, הערכה ביקורתית וכיו”ב. העבודה תיכתב בהדרכת מורה והיקפה לא יפחת מ- 6000 מילים. היא תוצג בהנחיית המורה בפני קבוצת הסמינר בדיון כולל שמשכו שעה אקדמית לפחות.

3. 8 ש”ס לפחות יילמדו במסגרת קורסים ייחודיים לתלמידי מוסמך במשפטים.

4. במסלולי התמחות שיצויינו בתעודת המוסמך יהיו לפחות 18 ש”ס בתחום ההתמחות.

5. היקף הלימודים המשפטיים (מורים משפטנים) בתוכנית לא יפחת מ – 20 ש”ס, ויכלול סמינר משפטי אחד לפחות.

6. לא יילמדו סדנאות לעריכת דין (משפט מודרך, סיוע משפטי וכיו”ב). היקף הלימודים בסדנאות אחרות לא יעלה על 4 ש”ס.

7. מספר התלמידים בסמינריון לא יעלה על 20, ובמקרים מיוחדים על 25 תלמידים. הנוכחות בסמינריונים ובשיעורים – חובה.

8. תכנון לימודי המוסמך במשפטים והפיקוח עליהם ייעשו על ידי ועדה ללימודים מתקדמים, שכל חבריה יהיו מורים בכירים במשרה מלאה ועיקרית במוסד. יו”ר הועדה ישמש כראש התכנית ללימודי תואר שני.

ג. משך הלימודים

ככלל, לימודי המוסמך יימשכו ארבעה סמסטרים.

ד. קבלה וסיום

לתכנית לימודים לתואר שני LL.M. במשפטים יוכלו להתקבל רק בעלי תואר ראשוןLL.B. במשפטים.

1. ציון קבלה (הציון הממוצע בלימודי תואר ראשון במשפטים) לא יפחת מ-80 או ציון מקביל למי שסיים לימודי תואר ראשון בחו”ל. הוועדה ללימודים מתקדמים תהיה רשאית לקבל לתוכנית, מטעמים ראויים ובמקרים חריגים, גם תלמידים שציון הקבלה שלהם נופל מ-80, ובלבד ששיעור מתקבלים אלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתוכנית.

2. תואר מוסמך יינתן רק לבעלי ממוצע משוקלל של 75 לפחות בלימודים.

ה. מורי התוכנית

1. כל הקורסים בתוכנית הלימודים, לרבות כל הקורסים הייחודיים למוסמך והסמינריונים, יינתנו על ידי מורים בעלי תואר שלישי ובדרגת מרצה לפחות, המועסקים במשרה במכללה או המועסקים במוסד מוכר אחר להשכלה גבוהה. עם זאת, עד 6 ש”ס מתכנית הלימודים יכול שיינתנו על ידי משפטנים בעלי שיעור קומה שאינם עונים על התנאי הנ”ל.

2. לפחות שני שליש מתוכנית הלימודים של תלמיד ילמדו על ידי מורי המכללה.

ו. הגדלת סגל ההוראה

1. סגל ההוראה במכללה יוגדל בהתאם לתוספת ההוראה הנדרשת לתוכנית לימודי המוסמך, בהתחשב במספר התלמידים. תוספת זו תחושב לפי ממוצע של 20 תלמידים בסמינריון ו-50 תלמידים בשיעור, ולפי היקף הש”ס השנתיות.

2. בכל מקרה יגדל צוות המורים בעלי תואר שלישי המועסקים במשרה מלאה ועיקרית במוסד לפי יחס של  מורה ל-70 תלמידים בתוכנית שמשכה שנתיים, וביחס של מורה ל-35 תלמידים בתוכנית שמשכה שנה.

3. חריגה מהאמור לעיל תותר רק אם תראה המכללה כי היקף ההוראה המוצע על ידי צוות מורי תוכנית הבוגר גדול מהנדרש לתוכנית הבוגר לפי אמות-המידה שנקבעו על-ידי מל”ג לתוכניות אלה, כך שיש בו כדי לענות באופן חלקי גם על צרכי תוכנית המוסמך.

ז. תשתיות

תשתית כח האדם (צוות מנהלי כולל עובדי מחשב) והתשתיות הפיזיות (כיתות הלימוד, מקומות בספריה, עמדות המחשב, חדרי המורים וכו’) תוגדלנה בהתאם לתוספת התלמידים, ובהתאם להיקף התשתיות הקיימות.

ח. ספריה

ההעמקה בלימודי המשפט והגידול בפעילות המחקרית הכרוכה בכתיבת עבודות סמינריוניות על ידי תלמידי מוסמך מחייבים כי בנוסף ל”כיסוי” מלא של המשפט הישראלי תימצא בספרית המכללה תשתית ראויה ועדכנית של מקורות משפט זרים (פסיקה, חקיקה, כתבי עת, אינצקלופדיות, ספרים), כמו גם כוח אדם ספרני מיומן בתחומי הרכישה, המיון, ההשאלה, היעוץ, והמאגרים הממוחשבים.

עד שוועדה זו תסיים את עבודתה ותגיש המלצותיה בנושא, יופסק הטיפול בבקשות שהוגשו לפתיחת תכניות לתואר שני במשפטים למי שאינם בעלי תואר במשפטים. כמו כן, תכניות לימודים כנ”ל שמתקיימות כבר כיום במוסדות השונים, ייבדקו במסגרת עבודת הוועדה.